Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.011-021
Title: Profesionālā ētika un policijas operatīvā darbība: vai pastāv kompromiss?
Other Titles: Professional Ethics and Police Investigative Activity: Is There a Compromise?
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: policijas operatīvās darbības morālie un ētiskie jautājumi;meli;maldināšana;nodevība;cīņa ar noziedzību;moral and ethical issues of police investigative activity;lie;deception;betrayal;method of fighting against crime
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 1 (13). 11.–21. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.011-021
Series/Report no.: Socrates 2019, 1 (13)
Abstract: Rakstā ir aplūkotas policijas operatīvās darbības morālās un ētiskās problēmas. Pamatojoties uz publikāciju analīzi, kas veltīta morālajiem un ētiskajiem aspektiem, un policijas operatīvās darbības praksi, var secināt, ka pastāv dažādi viedokļi (arī pretēji) un morāla rakstura spriedumi par jēdzieniem “meli”, “maldināšana” un “nodevība”. Ja daži nepietiekami pieredzējuši vai nepietiekami kvalificēti kriminālpolicijas darbinieki reizēm rīkojas neētiski, tas nenozīmē, ka operatīvā darbība ir neētiska un amorāla.  Atbilstīgi formālajai loģikai tiesību aktā paredzētā operatīvā darbība ir morāla jau tāpēc vien, ka tiesību akts ir visaugstākais sabiedrības morāles veids. Svarīgākais secinājums – viedoklis, ka operatīvās darbības pilnībā atbilst morāles principiem un ētikas normām, vērtējams kā pārāk vienkāršota pieeja. Tādēļ nepieciešams plašāk izpētīt operatīvās darbības morāles un ētiskos aspektus.
The article addresses moral and ethical problems of police investigative activities. Based on analysis of publications devoted to moral and ethical aspects of the legal activity and practice of the police investigation agencies’ functioning, the author has concluded that there are opposing views, opinions and moral judgments regarding such concepts as lie, deception, and betrayal. If some under-experienced or unqualified criminal police officers allow unethical behavior, this does not mean that the investigative activity is unethical and immoral. The author has concluded that, from a formal logical point of view, the operative action envisaged by the act is already moral, because the act is the highest form of public morality.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.011-021
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_01_Matvejevs_011-021_.pdf170.2 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons