SOCRATES. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls / Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law

Community home page
Recenzējams, starptautisks brīvpieejas elektroniskais žurnāls, veltīts pētījumiem tiesību zinātnes jomā Latvijā un ārvalstīs. Tā galvenais uzdevums ir izplatīt Latvijas un citu valsts pētnieku, praktizējošo juristu, akadēmiskā personāla pārstāvju pētniecības rezultātus nacionālajā un starptautiskajā vidē, izvirzot diskusijas par aktuālām jurisprudences problēmām. Žurnālā Socrates publicēti zinātniskie raksti, kas orientēti uz Latvijas un Eiropas zinātnieku dialoga veidošanu un tā paplašināšanu tiesību zinātnes jomā. Žurnālā tiek iekļauti raksti par aktuāliem tiesību jautājumiem, tiesību aktu, nolēmumu, ECT spriedumu interpretāciju un piemērošanu, topošiem likumprojektiem, kā arī par tiesiskā rakstura nacionālā un starptautiskā līmeņa problemjautājumiem un to risināšanas iespējām. Žurnāls iznāk trīs reizes gadā, publicējot zinātniskus pētījumus latviešu un angļu valodā, ietverot sevī pētījumus tādās jomā kā krimināltiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības, salīdzinošās tiesības, starptautiskās privāttiesības, sporta tiesības, medicīnas tiesības u.tml. Žurnāls Socrates tika izveidots 2015. gadā.

Browse