Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.77-85
Title: Tiesību pārsūdzēt lēmumu realizācijas problemātika procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Other Titles: Issues Related to the Rights to Appeal in Proceedings Regarding Criminally Acquired Property
Authors: Stukāns, Juris
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: process par noziedzīgi iegūtu mantu;tiesības pārsūdzēt lēmumu;procesa par noziedzīgi iegūtu mantu dalībnieki;proceedings regarding criminally acquired property;rights to appeal court decision;participants in proceedings regarding criminally acquired property
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 77.–85. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 1 (4)
Abstract: Rakstā ir aplūkota procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu savu tiesību uz mantu realizācijas problemātika. Darba izstrādes gaitā tika analizēts procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu tiesību realizācijas kriminālprocesuālais regulējums, kā arī Latvijas starptautiskās saistības nodrošināt personu tiesības uz mantu realizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas gadījumā. Pētījuma rezultātā tiek atzīts, ka procesa par noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesuālais regulējums ir nepilnīgs, neskaidrs un pieļauj iespēju atšķirīgi interpretēt tiesību normas, kas iekļautas Kriminālprocesa likuma 59. nodaļā – “Process par noziedzīgi iegūtu mantu”.
The research is dedicated to the issues of involved persons’ rights to property in proceedings regarding criminally acquired property. During development of this research, the author studied the realisation of involved persons’ rights in proceedings regarding criminally acquired property. The research examines Latvian international obligations, which ensure persons rights to property in case of confiscation of criminally acquired property. The research reveals that procedural regulation of proceedings regarding criminally acquired property is incomplete, ambiguous and allows possibility to different interpretations of legal provisions contained in the Criminal Procedure Law Chapter 59 – Proceedings regarding criminally acquired property.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.77-85
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_08_Stukans_077-085_.pdf191.29 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons