Title: Māsas līdzdalība jaundzimušo veselības aprūpē ģimenes ārsta praksē
Other Titles: Nurse participation in the health care of newborns in the general practitioner’s practice
Authors: Sandra Pērkone
Sandra Kalniņa
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: jaundzimušais;medicīnas māsa;veselības aprūpe;jaundzimušā drošība;zīdīšana;newborn;nurse;healthcare;newborn safety;breastfeeding
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Izstrādātā bakalaura darba un veiktā pētījuma tēma ir “Māsas līdzdalība jaundzimušo veselības aprūpē ģimenes ārsta praksē”. Pamatojums: Mātes un bērna veselība un tās aprūpe ir viena no svarīgākajām sabiebrības veselības jomām. Vesels bērns ir veselas sabiedrības priekšnoteikums. Bērna veselības veicināšana sekmē visu sabiedrības veselību kopumā. Jaundzimušajam viss, kas notiek ap un ar viņu, ir nepiedzīvots un jauns. Tas nozīmē, ka pirmais dzīves mēnesis ir pielāgošanās laiks, kas ir ļoti svarīgs bērnam, bērna vecākiem, gan pārējiem, kuri iesaistās aprūpē. Darba autore uzskata, ka tieši ģimenes ārsta praksē strādājošai māsai būtu kvalitatīvi jāpiedalās jaundzimušā aprūpē, jo māsa ir otrā kontaktpersona aiz ģimenes ārsta, kas spēj izglītot vecākus par dažādām tēmām, kas saistās ar jaundzimušo veselību. Darba mērķis: Noskaidrot māsas līdzdalību jaundzimušo veselības aprūpē ģimenes ārsta praksē. Hipotēze: Jaundzimušā bērna vecāku un māsu sniegtās atbildes par māsas līdzdalību jaundzimušo veselības aprūpē ģimenes ārsta praksē ir atšķirīgas. Teorētiskais pamatojums sastāv no 5 sadaļām. Tajos tiek apskatīti tādi temati kā jaundzimušā higiēna, jaundzimušā pirmās vizītes pie veselības aprūpes speciālistiem, jaundzimušā drošība un kritienu riski, zīdīšana, cigarešu un alkohola ietekme uz jaundzimušo. Pētnieciskā daļa balstās uz divām grupām - ģimenes ārsta praksēs strādājošu māsu un jaundzimušā bērna vecāku respondentu grupām. Metode: Pētījums veikts izmantojot kvantitatīvas pētīšanas metodi. Izmantotais instruments ir divas autores veidotas aptaujas anketas. Respondentu grupu veido 60 ģimenes ārsta praksēs strādājošas māsas un 60 jaundzimušā bērna vecāki, kopā 120 respondenti. Veiktais pētījums atspoguļo cik bieži un kur tiek veikta jaundzimušo veselības aprūpe, kādas darbības tiek veiktas un par kādām tēmām tiek izglītoti vecāki. Secinājumi: Medicīnas māsas apstiprināja, bet vecāki noliedza, ka medicīnas māsa dara dažādas darbības saistībā ar jaundzimušo veselības aprūpi, kā arī izglīto vecākus par dažādām tēmām, kas attiecas un jaundzimušo aprūpi. Jaundzimušā bērna vecāku un māsu sniegtās atbildes par māsas līdzdalību jaundzimušo veselības aprūpē ģimenes ārsta praksē ir atšķirīgas, līdz ar to izvirzītā hipotēze apstiprinās.
The subject of the Bachelor’s Thesis and the research is “Nurse participation in the health care of newborns in the general practitioner’s practice”. Grounds: The health and health care of a mother and child is one of the key aspects of public health. A healthy child is a pre-condition for a healthy society; therefore, promotion of child’s health has a positive impact on the health of the society in general. Everything happening with and around a newborn is unexperienced and new for him or her. It means that the first month of life is time for adaptation and of great importance for the child, his or her parents, and all other persons involved in the care. The Author considers that nurse working at a general practitioner’s practice should participate qualitatively in taking care of a newborn since nurse is the second point of contact, right after general practitioner, and can educate parents on various issues related to the health of newborns. Purpose: To establish participation of nurse in the health care of newborns in the general practitioner’s practice. Hypothesis: Answers provided by nurses and parents of newborns about nurse participation in the health care of newborns in the general practitioner’s practice differ. The theoretical part consists of 5 sections discussing topics like newborn hygiene, first visits at healthcare specialists, safety of newborn and risks of falls, breastfeeding, effects of tobacco and alcohol on newborn. The research part is based on two respondent groups: the nurses working at general practitioners’ practices and the parents of newborns. Method: The research was conducted according to the quantitative research method. The research tools used are two survey forms created by the Author. The survey group consists of 60 nurses working at general practitioners’ practices and 60 parents of newborns, a total of 120 respondents. The research describes how often and where health care procedures of newborns are carried out, what procedures are performed, and what are the topics discussed with the parents. Conclusions: Nurses confirm, but parents deny that nurse performs various procedures related to the health care of a newborn and educates parents on various topics related to taking care of a newborn. The answers provided by nurses and parents of newborns regarding participation of nurse in the health care of a newborn in the general practitioner’s practice differ, thus confirming the hypothesis.
Description: Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalaura darba pielikums Sandra Kalniņa.pdfNoslēguma darba pielikums288.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Liepajas_filiale_LFMZFbka_2021_Sandra_Kalnina_029701.pdfBakalaura darbs660.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.