Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.059-080
Title: Kiberpedofilu aktivitātes un portreta raksturojums datu apmaiņas platformā DC++ nacionālā un reģionālā mērogā
Other Titles: Portrait Characteristics and Activity of Cyber Paedophiles in the P2P System DC++ at National and Regional Level
Authors: Krilova, Sabīne
Ziemelis, Andris
Latvijas Universitāte
Keywords: zoofilija;parafilija;Krimināllikums;bērnu tiesības;incests;bērnu pornogrāfija;zoophilia;paraphilic;criminal law;children’s rights;incest;child sexual abuse material
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 59.–80. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.059-080
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Līdz ar epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā plašsaziņas līdzekļos tiek ziņots par pieaugošu interesi par pornogrāfiju. Diemžēl aktualizējas interese arī par bērnu pornogrāfisko materiālu, kas saskaņā ar virkni tiesību aktu ir aizliegta. Krimināllikuma 166. panta otrajā daļā ir noteikts, ka par šīs informācijas aprites noteikumu pārkāpumiem, tostarp glabāšanu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem. Šī pētījuma mērķis ir noteikt kiberpedofilu aktivitāšu esamību datu apmaiņas platformā DC++ un raksturot potenciālo kiberpedofilu personības profilu, analizējot faktiskās situācijas problēmas nacionālā un reģionālā mērogā. Lai realizētu darba mērķi, tika izvirzīti divi darba uzdevumi: 1) novērtēt nacionālā un reģionālā mēroga ietekmi uz bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti datu apmaiņas platformā DC++, 2) noteikt tipiskā kiberpedofila portretu, raksturojot DC++ lietotāju, kas veic bērnu pornogrāfiskā materiāla lejupielādi, aktivitātes un pieejamo informāciju par tiem. Šajā darbā izmantotās zinātniskās pētniecības metodes: empīriskā datu vākšanas metode, statistiskā datu apstrādes metode, sintēzes metode, novērojuma metode un salīdzinošā metode. No iegūtajiem datiem secināts, ka bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšanas kriminalizēšanai valstī ir būtiska ietekme uz šajā valstī esošo lietotāju aktivitātēm datu apmaiņas sistēmā DC++ un tās tiek ierobežotas. Starptautiskie un reģionālie tiesību akti ir efektīvs veids cīņai ar bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti, taču tie negarantē pilnīgu problēmu atrisināšanu – tā tas ir novērots Rumānijas gadījumā, kur ir salīdzinoši augsta aktivitāte. Noskaidrots, ka tipiska DC++ platformas lietotāja vecums ir lielāks par 35 gadiem un tas ir vīrietis, kas strādā algotu darbu. Viņam vienlaikus ir arī citas parafiliskas intereses.
With the introduction of epidemiological security measures to limit the spread of COVID-19 infections, adult interest in pornography is reported in the media. Unfortunately, there is also a renewed interest in child sexual abuse material, which is illegal under several laws. In Latvia, according to the second paragraph of Section 166 of the Criminal Law, for a person handling of such materials the applicable punishment is the deprivation of liberty for a period of up to three years. The aim of this study is to identify the existence of cyber paedophile activities in the peer two peer (P2P) system Direct Connect DC++ and to characterise the personal profiles of potential cyber paedophiles by analysing the actual problems at national and regional level. In order to realise the objectives of the work, two tasks have been identified: 1) to assess the national and regional impact on the circulation of child sexual abuse material on the P2P system DC++; 2) to define a portrait of the typical cyber paedophile, describing the activities and available information of P2P system DC++ about system users. The scientific research methods used in this work are: the empirical data collection method, the statistical data processing method, the synthesis method, the observation method, the comparative method. It has been concluded that the criminalisation of the storage of child sexual abuse material in a given country has a significant impact on the activities of users in that country in the DC++ system. International and regional legislation is an effective way of combating the circulation of child sexual abuse material, but it does not guarantee full resolution of the problems, such as the case observed in Romania, which has a relatively high activity. The typical user age of the DC++ system has been found to be more than 35 years, an employed mail. At the same time, he also has other paraphilic interests.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.059-080
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons