Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.37-49
Title: Latvijas Republikas privāttiesību tiesu praksē laiks pāršķirt lappusi analoģijas jēdziena un satura izpratnes attīstībā
Other Titles: It is Time to Turn Over a New Page in Evolution of Understanding the Concept and Matter of Analogy in Private Law Court Practice in the Republic of Latvia
Authors: Kikors, Rolands
Dukascopy Bank SA (Šveice) un AS Dukascopy Europe IBS, Latvija
Keywords: analoģija;pamattiesību trīskāršā ietekme;privāttiesības;analogy;triple influence of human rights;private law
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 37.–49. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: Rolands Kikors savā rakstā analizē Latvijas Republikas tiesu praksi, tostarp analoģijas kā juridiskās metodes piemērošanu privāttiesībās. Jāpiekrīt autora secinājumam, ka pareiza analoģijas piemērošana vairs nevar tikt saistīta tikai ar sausu analoģijas jēdziena iegaumēšanu un piemērošanu noteiktās situācijās. Autora raksta nosaukums ir visai ambiciozs – “Latvijas Republikas privāttiesību tiesu praksē laiks pāršķirt lappusi analoģijas jēdziena un satura izpratnes attīstībā’’. Vai judikatūras attīstība ir saistāma ar valsts vēsturisko attīstību? Iespējams, ka tā būtu jābūt.
Rolands Kikors in his article analyses the Law Court practice in the Republic of Latvia, including application of analogy as a judicial method in private law court. One would agree with the conclusion provided by the author that appropriate analogy application is not any more mere memorisation and implementation of it in particular situations. The title of the article is quite ambitious – “It is Time to Turn Over a New Page in Evolution of Understanding the Concept and Matter of Analogy in Private Law Court Practice in the Republic of Latvia”. Is the development of case law connected with the historical development of a country? Probably, this is what it should be like.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.37-49
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_04-Kikors_037-049_.pdf220.93 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons