Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.45-55
Title: Tiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – izcelsme un vēsturiskā attīstība
Other Titles: Origination and Historical Development of Legal Institution – Renewal of Criminal Proceedings Due to Newly Disclosed Circumstances
Authors: Baikovska, Inese
Biznesa augstskola “Turība”, studiju programma “Juridiskā zinātne”, Latvija
Keywords: kriminālprocess;jaunatklāti apstākļi;kriminālprocesa atjaunošana;criminal procedure;newly disclosed circumstances;reopening criminal procedure
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 45.–55. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: I. Baikovska savā pētījumā atspoguļo tiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – izcelsmi un vēsturiskās attīstības evolucionāro procesu. Pamatots ir secinājums, ka tiesību institūtam – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – ir nozīmīga loma tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Tā regulējums laika gaitā tiek pilnveidots atbilstīgi nepieciešamībai nodrošināt pilnvērtīgas cilvēka pamattiesības.
I. Baikovska’s research examines a legal institution concerning the re-opening of criminal proceedings due to newly disclosed circumstances, focusing on the origin of this institution and evolutionary process of historical development. The following conclusion is justifiable that legal institution – re-opening of criminal proceedings due to newly disclosed circumstances – has a significant role in establishing fair trial. Its regulation is being improved over a period in accordance with the necessity for the full realisation of fundamental human rights.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.45-55
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_05-Baikovska_045-055_.pdf194.39 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons