Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.74-85
Title: Comparative Analysis of Casework by the Supreme Court of the Republic of Latvia and the Supreme Court of the Republic of Finland
Other Titles: Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Somijas Republikas Augstākās tiesas lietu salīdzinošā analīze
Authors: Jilkine, Vladimir
Rīga Stradiņš University, Doctoral Degree Programme Law, Latvia / Finland
Keywords: International Law;European Convention of Human Rights;supremacy of law;starptautiskās tiesības;Eiropas Cilvēktiesību konvencija;likuma virsvadība
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 74.–85. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: The article deals with the legal meaning of the European Convention and decisions of the European Court of Human Rights for the national law proceedings in Latvia and Finland. Case-law of the Republic of Latvia Supreme Court and Supreme Court of Republic of Finland shows that the European Convention refers to important legal instruments, which must be taken into account when deciding on the case. When considering claims for cancellation of in force decisions on the basis of the ECHR Resolution on the recognition of a violation by Finland of Articles of the Convention, the Court refers to numerous decisions of the European Court of affecting the interests of Finland and the other member countries of the Convention, details examining and comparing the circumstances of each case. At the same time the final basis for a decision is based on the national Constitution of the Republic of Finland and Procedure.
Rakstā tiek analizēta Eiropas Konvencijas juridiskā nozīme un Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumi kontekstā ar nacionālajām tiesībām Latvijā un Somijā. Latvijas Augstākās tiesas un Somijas Republikas Augstākās tiesas judikatūra liecina, ka Eiropas Konvencija uzskatāma par svarīgu juridisku instrumentu, kas jāņem vērā, izskatot lietu. Kad tiek izskatītas sūdzības par spēkā esoša nolēmuma atcelšanu, pamatojoties uz ECT rezolūciju par pārkāpuma atzīšanu Somijā, tiesa atsaucas uz daudziem ECT lēmumiem par konvencijas pārkāpumiem Somijā un citās valstīs, detalizēti izskatot un salīdzinot apstākļus katrā lietā. Vienlaikus galīgais lēmums ir balstīts uz Somijas Republikas Konstitūciju un procedūru.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.74-85
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_06_Jilkine_074-085_.pdf180.06 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons