Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.56-73
Title: Līdzsvara meklējumi starp pamattiesību ievērošanu un valsts drošības aizsardzību Satversmes tiesas praksē
Other Titles: Balance between Fundamental Rights and National Security Protection: Practice of Constitutional Court of Latvia
Authors: Plepa, Dita
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: Satversme;Satversmes tiesa;pamattiesības;valsts drošība;sabiedrības drošība;demokrātiskas iekārtas aizsardzība;national security;public safety;protecting the democratic structure of the State
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 56.–73. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Rakstā atspoguļotas Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumos ietvertās atziņas par Latvijas Republikas Satversmes regulējumu un tā interpretāciju valsts drošības jautājumos. Īpaša uzmanība veltīta tiesu prakses analīzei, aplūkojot metodoloģiju, kas palīdz panākt līdzsvaru starp nepieciešamību novērst valsts drošības apdraudējumus un nepieciešamību aizsargāt pamattiesības.
The article provides an insight into the findings by the Constitutional Court regarding the regulation established by the Constitution of the Republic of Latvia and the interpretation thereof on issues of “national security”. Special focus is placed upon the analysis of the Case Law which reflects the methodology for reaching balance between threat to national security and the necessity to protect human rights.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.56-73
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_05_Plepa_056-073_.pdf228.16 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons