Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.96-112
Title: “Tiesību tikt aizmirstam” piemērošanas un izpratnes problēmas Latvijā
Other Titles: Application and Understanding Problems of the “Right to be Forgotten” in Latvia
Authors: Sitņikova, Svetlana
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Keywords: Direktīva 95/46/EK;Fizisko personu datu aizsardzības likums;fizisko personu datu apstrāde;“tiesības tikt aizmirstam”;personas dati;personas datu aizsardzība;Vispārīgā datu aizsardzības regula;the “right to be forgotten”;personal data;processing of personal data;protection of personal data;Directive 95/46/EC;Personal Data Protection Law;General Data Protection Regulation
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 96.–112. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 1 (4)
Abstract: “Tiesības tikt aizmirstam” ir samērā jauns tiesību institūts, kura aktualizēšanas priekšnosacījums ir tehnoloģiju attīstība un globalizācija, kas šobrīd ļauj padarīt informāciju, tostarp arī personas datus un sensitīvus datus, publiski pieejamu visā pasaulē. Iepriekšminētais rada nepieciešamību veicināt personas datu aizsardzību. “Tiesības tikt aizmirstam” īpaši tika aktualizētas saistībā ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu lietā C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. pret Agencia de Protección de Datos, Mario Costeja González (t. s. Google v Spain lieta). Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa saskaras ar jaunām koncepcijām, no kurām viena ir “tiesības tikt aizmirstam”. Veicot pētījumu, tika gūtas šādas atziņas: Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas tikai daļēji veicina “tiesību tikt aizmirstam” ievērošanu. Pētījumā iesaistītās valsts iestādes neapzinās ar fizisko personu datu apstrādi saistītos potenciālos riskus un tos novērsa (veica nepieciešamās izmaiņas datu apstrādes sistēmās) tikai pēc privātpersonas(-u) iesnieguma saņemšanas. Šī iemesla dēļ, lai stiprinātu Latvijas iedzīvotāju uzticēšanos valsts iestādēm jautājumā par tiešsaistē atrodamiem datiem un panāktu jaunu pakalpojumu, tostarp arī publisko e-pārvaldības pakalpojumu izmantošanu, tādējādi sekmējot ekonomikas izaugsmi, valsts iestādēm ir jāpārskata sava prakse saistībā ar personas datu apstrādi un pieejamību tiešsaistē.
The “right to be forgotten” is a relatively new legal institution and the prerequisite for it are rapid technological developments and globalisation allowing information, including personal data and sensitive data, publicly available worldwide. The above mentioned requires the enhancement of the personal data protection. The “right to be forgotten” had been brought up to date particularly in relation to the EU Court of Justice decision in case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González. The European Court of Human Rights is being faced with new concepts such as that of the “right to be forgotten”. The following conclusions are drawn when conducting the research: the remedies, liability and sanctions as provided in Latvian regulation only partially contribute to the compliance with the “right to be forgotten”. The state institutions interviewed while carrying out this research are not aware of the potential risks concerning processing of personal data and make necessary changes in their data processing systems only in response to the individual/-s application. Therefore, to strengthen the trust of Latvian inhabitants in online data kept by public authorities and to enhance usage of e-government services, thus facilitating economic growth, the public authorities must review their existing practices regarding the processing of personal data and access online.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.96-112
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_10_Sitnikova_096-112_.pdf438 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons