Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.46-56
Title: Teksta juridiskās ekspertīzes īpatnības lietās par naida izraisīšanu
Other Titles: Legal Expertise Features of the Text in Cases of Hatred Triggering
Authors: Treļs, Ēriks
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: naida noziegumi;Krimināllikuma 78. pants;Krimināllikuma 150. pants;teksta juridiskā ekspertīze;Hate Crime;Section 78 of the Criminal Law;Section 150 of the Criminal Law;Legal Expertise
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 46.–56. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 1 (4)
Abstract: Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 34. pantu procesa virzītājs var pieaicināt un ar lēmumu uzdot ekspertīzi veikt personai, kura nav ekspertīžu iestādes eksperts, bet kuras zināšanas un praktiskā pieredze ir pietiekama ekspertīzes izdarīšanai. Veicot ekspertīzes lietās par naida vai nesaticības izraisīšanu, kas saistītas ar personas nacionālo vai etnisko piederību, rasu vai reliģisko pārliecību (Krimināllikuma 78. pants), vai atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ (Krimināllikuma 150. pants), pieaicinātajam ekspertam jābūt pietiekamām zināšanām un praktiskai pieredzei tieši šajā jomā, jāprot identificēt, atšķirt un norobežot abos pantos minētās darbības gan vienu no otras, gan arī no citiem Krimināllikumā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Par ekspertiem šādās lietās tika piesaistīti speciālisti no izglītības iestādēm (Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes), Tiesībsarga biroja, Valsts valodas aģentūras un neatkarīgām biedrībām (Sabiedriskās politikas centra “Providus” un Latvijas Cilvēktiesību centra). Tomēr, ņemot vērā tiesu prakses neesamību lietās par sociālā naida izraisīšanu, gan tiesību normas piemērotājiem šo lietu izmeklēšanas gaitā, gan arī pieaicinātajiem ekspertiem, veicot teksta juridiskās ekspertīzes, jāsaskaras ar vairākiem problēmjautājumiem.
In the Section 34 of the Criminal Procedure Law, it is stated: A person directing the proceedings may invite, and assign with a decision, a person to perform an expert-examination who is not an expert of an expert-examination institution, but whose knowledge and practical experience is sufficient for the performance of the expert-examination. Examining cases of hatred or enmity related to personal or national or ethnic, racial or religious beliefs (Section 78 of the Criminal Law), or according to sex, age, disability or any other features of a person (Section 150 of the criminal Law), an invited expert must have sufficient knowledge and practical experience in this area, be able to identify, distinguish and delimitate actions mentioned in both articles, and other criminal offences provided for in the Criminal Law. As experts in such cases were involved specialists from the educational institutions (The University of Latvia, Rīga Stradiņš University), as well as the Ombudsman’s Office, the Latvian Language Agency and Non-governmental Organisations (Centre for Public Policy PROVIDUS, The Latvian Centre for Human Rights). However, given the lack of case law in matters of social hatred triggering the law, applicants during the investigations of these cases as well as external experts during text legal expertise, faces several challenges.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.46-56
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_05_Trels_046-056_.pdf216.4 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons