Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.91-98
Title: Romiešu sabiedrības līgums (societa) un romiešu tiesiskie principi mūsdienu Latvijas tiesībās
Other Titles: Roman Partnership Agreement (Societa) and Roman Legal Principles in the Law of Modern Latvia
Authors: Apsītis, Allars
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Keywords: Civillikums;romiešu civiltiesības;sabiedrības līgums;Roman Law;Roman partnership;Civil Law of the Republic of Latvia
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 91.–98. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 3 (3)
Abstract: Rakstā atspoguļoti autora veiktās romiešu tiesību pirmavotu, galvenokārt romiešu sabiedrības līguma (societa – lat. val.), tiesiskā regulējuma izpētes rezultāti par minētā regulējuma un modernās Latvijas likumdošanas aktu idejiskajām kopsakarībām. Tajā uzsvērta romiešu legālo principu ietekme uz tādu darījumu, kuru priekšmets ir neatļauta un nepieklājīga darbība ar reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem pretēju mērķi, spēkā neesamības tiesiskajā reglamentācijā, kā arī uz Latvijas Republikas Civillikumā ietverto “maldības”, “viltus”, “nosacījumu”, “termiņu” un “tiesiska darījuma formas” koncepciju romiskajiem pamatiem. Latvijas pētnieki minēto tematiku šādā skatupunktā īpaši nav aplūkojuši, ar publikācijām latviešu valodā autoram saskarties nav nācies, tāpēc šis pētījums varētu dot ieguldījumu nacionālās tiesību zinātnes attīstībā.
The article deals with the results of the author’s research performed on the original sources of the legal regulation of Roman Law, mainly, Roman partnership agreement (societa – Latin) in relation to the principles of interconnections between the above mentioned regulation and the legislative acts of modern Latvia. The influence of Roman legal principles in relation to the regulation of an impermissible or indecent action has been pointed out, the purpose of which is contrary to religion, laws or moral principles – it may not be the subject-matter of a lawful transaction; such a transaction is void; there have also been emphasised such concepts as “mistake”, “fraud”, “conditions”, “terms” and “form of lawful transaction”, which are based on the Roman Law and included into the Civil Law of the Republic of Latvia. Latvian researchers have not studied the above mentioned problems in relation to these aspects; the author has not found any publication in Latvian concerning these issues. Thus, the research might be a particular contribution to the development of national jurisprudence.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.91-98
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_09_Apsitis_091-098_.pdf162.99 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons