Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.66-84
Title: “Tiesības tikt aizmirstam” kā tiesības uz privātumu un to tiesiskais regulējums
Other Titles: “Right to be Forgotten” as the Right to Privacy and Its Legal Framework
Authors: Sitņikova, Svetlana
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Keywords: Direktīva 95/46/EK;Fizisko personu datu aizsardzības likums;fizisko personu datu apstrāde;“tiesības tikt aizmirstam”;personas dati;personas datu aizsardzība;Vispārīgā datu aizsardzības regula;the “right to be forgotten”;personal data;processing of personal data;protection of personal data;Directive 95/46/EC;Personal Data Protection Law;General Data Protection Regulation
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 66.–84. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 3 (3)
Abstract: “Tiesības tikt aizmirstam” ir samērā jauns tiesību institūts, kura aktualizēšanas priekšnosacījums ir tehnoloģiju attīstība un globalizācija, kas šobrīd ļauj padarīt informāciju, tostarp arī personas datus un sensitīvus datus, publiski pieejamu visā pasaulē. Iepriekš minētais rada nepieciešamību veicināt personas datu aizsardzību. “Tiesības tikt aizmirstam” īpaši tika aktualizētas saistībā ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu lietā C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. pret Agencia de Protección de Datos, Mario Costeja González (t. s. Google v Spain lieta). Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa saskaras ar jaunām koncepcijām, no kurām viena ir “tiesības tikt aizmirstam”. Veicot pētījumu, tika iegūtas šādas atziņas: “tiesības tikt aizmirstam” var tikt iekļautas zem privātuma tiesībām, un šīs tiesības izriet no spēkā esošiem gan Eiropas Savienības tiesību aktiem, gan Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
The “right to be forgotten” is a relatively new legal institution and the prerequisites for it are rapid technological developments and globalisation, which now allow to make information, including personal data and sensitive data, publicly available worldwide. The above mentioned requires the enhancement of the personal data protection. The “right to be forgotten” had been brought up to date particularly in relation to the EU Court of Justice’s decision in case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González. The European Court of Human Rights is facing new concepts such as that of the “right to be forgotten”. The following conclusions are made when conducting the research: the “right to be forgotten” is the element of the right to privacy, and it can be derived from the existing EU law and Latvian regulation.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.66-84
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_07_Sitnikova_066-084_.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons