Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2017, 1 (7)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2017, 1 (7)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2017, 1 (7);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 115 lpp.
Abstract: Pašreizējie politiskie procesi un sociālās reālijas neapšaubāmi ienes novitāti arī tiesiskajā vidē. Socrates kārtējā (7) izdevumā ir iekļauti jauno tiesību zinātnieku teorētisko un empīrisko, praktiski lietišķo pētījumu un apkopojumu rezultāti. Raksti ir veltīti starptautisku, civiltiesisku, administratīvu un krimināltiesisku problēmu apzināšanai un analīzei. Socrates jaunajā (7) izdevumā raksti ir veltīti dažādām problēmām un tiesību aspektiem. Cerams, ka ikviens lasītājs spēs atrast šajā izdevumā savām vēlmēm un interesēm atbilstošus rakstus un atziņas.
The current political processes and social realities introduce a certain novelty into the legal environment. The current (7) edition of Socrates, includes the results, summarising theoretical and empirical, and applied research of the young scientists in law. The articles are devoted to the investigation and analysis of problems of international, civil, administrative and criminal aspects. The articles in the new Socrates (7) edition focus on different legal aspects and problems. We hope that readers will find the articles and views which are interesting for them and will satisfy their expectations.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons