Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2016, 3 (6)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2016, 3 (6)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2016, 3 (6);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2016, Nr. 3 (6), 121 lpp.
Abstract: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte ir sagatavojusi jau sesto Socrates izdevumu. Krājumā ir ietverti raksti, kuri pēc satura un tematikas ir veltīti dažādu tiesību jomu un tiesībsargājošo iestāžu darbības sfēru analīzei. Šāda pieeja rakstu krājuma veidošanai var tikt atzīta kā pieņemama, jo lasītāji varēs atrast tēmas, kuras ir tuvas un saistošas tieši viņiem. Krājumā ietvertie raksti varētu būt noderīgi un saistoši kā tiesību zinātni studējošajiem, tā arī akadēmiskajam personālam un atbilstošās jomās praktizējošiem juristiem.
The Faculty of Law of Rīga Stradiņš University has already prepared the sixth Socrates edition. The collection includes articles, which by their contents and themes address and analyse different activities in the spheres of law and law enforcement institutions. Such an approach in compiling the articles for the collection is acceptable because the reader would be able to find themes in the collection, which are interesting just to them. Therefore the articles published cover markedly different themes and are devoted to the analysis of different problems. The articles included in the collection could be useful and mandatory to both students of Law and the academic staff, as well to practising lawyers in the respective fields of law.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 3 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-005_Socrates_6_2016_.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons