Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2016, 2 (5)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2016, 2 (5)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2016, 2 (5);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 143 lpp.
Abstract: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte 2016. gada aprīlī rīkoja starptautisku konferenci “Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”. Konferencē tika sniegti ziņojumi par dažādiem drošības aspektiem un problēmām Latvijā un ārvalstīs. Daļa no konferences referātiem ir ietverti žurnāla Socrates 1 (4) numurā, tie samērā plaši iezīmē mūsdienu drošības problēmas, skarot konstitucionālās, administratīvās, kriminālās tiesības un civiltiesības, kā arī tiesu praksi tiesiskās kārtības un drošības nostiprināšanas jomā, tādējādi kopumā sniedzot ieskatu pašreizējās ar drošību saistītajās tēmās, kuras katram pētniekam atkarībā no savas specializācijas un skatu punkta šķiet aktuālākās un nozīmīgākās. Krājumā ietvertie raksti ir dažādi gan pēc sava satura un apskatāmajām problēmām, gan pēc analīzes metodikas un teorētiskās un empīriskās bāzes. Tāpēc, cerams, žurnāls raisīs plaša lasītāju loka interesi un diskusijas.
In April 2016 The Faculty of Law of Rīga Stradiņš University organised an international conference “New challenges of contemporary society in security reinforcement: the actual situation and prospects”. Reports delivered at the conference concerned different security aspects and problems in Latvia and abroad. Part of the conference reports are included in the 4th Socrates edition. In the journal, the contemporary security problems are highlighted sufficiently well as to constitutional, administrative, criminal and civil law, as well as jurisprudence in the field of legal order and security reinforcement. No doubt, that generally they give insight into the present themes related to security which to each researcher’s special field and viewpoint seem to be the most topical and significant. The articles included in the edition are different as to their content, problems discussed, methods of analysis, theoretical and empirical bases. Consequently, they may rise interest and cause discussions by a wide circle of readers.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons