Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2016, 1 (4)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2016, 1 (4)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2016, 1 (4);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 113 lpp.
Abstract: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Juridisko koledžu un Tallinas augstskolu Nord, kā arī Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu 2016. gada 20. aprīlī organizēja starptautisku konferenci “Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas’’. Tajā piedalījās speciālisti un eksperti drošības un noziedzības novēršanas un apkarošanas jautājumos no Gruzijas, Igaunijas, Izraēlas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Ukrainas, Zviedrijas un Latvijas. Konferences gaitā tika apspriesti aktuāli drošības nostiprināšanas jautājumi: jauni apdraudējuma veidi un jauni izaicinājumi to novēršanā; jaunās pieejas tiesiskajā politikā drošības nostiprināšanā pašreizējos apstākļos; speciālās izmeklēšanas darbības un operatīvie pasākumi apdraudējumu diagnostikā, novēršanā, neitralizēšanā un atklāšanā; tiesību aizsardzības iestāžu un speciālo dienestu darbības optimizācijas virzieni. Daži no konferencē sniegtajiem ziņojumiem ir iekļauti “Socrates” ceturtajā izdevumā, kā arī tiks publicēti nākamajos numuros. Šajā “Socrates’’ izdevumā ir atspoguļotas dažādas pieejas apdraudējumu apzināšanā un drošības nostiprināšanā. Visi žurnālā ietvertie raksti var būt noderīgi drošības dienestu speciālistiem, kā arī praktizējošiem un topošiem juristiem.
On 29 April 2016 Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, together with Legal College and Tallinn Higher School Nord, as well as Swedish Security and Policy Development Institute organised an international conference “The new challenges of modern society for safety reinforcement: realistic situation and perspectives”. Specialists and experts on issues of safety and crime prevention from Georgia, Estonia, Israel, Lithuania, Poland, Finland, Ukraine, Sweden and Latvia took part. The conference dealt with topical and significant safety reinforcement issues: new types of threats and new challenges for their prevention; new approaches in legal policy of safety reinforcement in current conditions; special investigation actions and operational measures on threat diagnostics, prevention, neutralisation and detection: optimisation trends of activities to be undertaken by law enforcement institutions and special services in current situation. Some of conference presentations are available in “Socrates” fourth edition, and will be published in the fifth edition. “Socrates” edition describes different approaches in hazard identification and safety reinforcement. Articles, included in the journal “Socrates” No. 4 will be useful to professionals of special service, practising and would-be lawyers.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016__.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons