Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.053-063
Title: Juridiskās izglītības jaunie izaicinājumi
Other Titles: New Challenges for Legal Education
Authors: Vilks, Andrejs
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: jurists;juridiskā izglītība;tiesību zinātne;valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens;lawyer;legal education law science;state lawyer qualification examination
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 2 (14). 53.–63. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.053-063
Series/Report no.: Socrates 2019, 2 (14)
Abstract: Politiskās plānošanas dokumentos tiek atzīts, ka Latvijā samazinās juridiskās izglītības kvalitāte un tiesību zinātņu studiju programmu absolventiem ir vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē. 
Lai paaugstinātu juridiskās izglītības kvalitāti, Latvijas Republikas Ministru kabinets 2015. gadā akceptēja rīkojumu par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu 2021. gadā profesionālajās maģistrantūras studiju programmās “Tiesību zinātne”, vienlaikus augstākās izglītības sistēmā likvidējot profesionālās bakalaura studiju programmas un liedzot studējošajiem iespēju iegūt juriskonsulta kvalifikāciju. Augstākās juridiskās izglītības sistēma kopumā tiek pārveidota. Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešana rada nepieciešamību pārveidot studiju procesu, veikt izmaiņas īstenotajos studiju kursos un papildināt prasības tiesību apakšnozarēs, kurās tiks pārbaudītas studējošo zināšanas vienotā eksāmenā.
Political planning documents recognise that quality of legal education is decreasing in Latvia, graduates of law study programmes have poor knowledge and skills in jurisprudence. In order to increase the quality of legal education, the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia in 2015 accepts the order on the introduction of the State Unified Lawyer’s Qualification Exam in 2021 in the professional Master’s study programme “Law Science”. At the same time, the higher education system eliminates professional bachelor study programmes and prevents students from gaining legal counsel. The higher legal education system as a whole is transformed. The introduction of the State Jurisprudence Expert Examination determines the necessity to transform the study process, to make changes in the study courses to be implemented, to supplement the requirements in the sub-branches of law, where students’ knowledge in a single examination will be checked. Currently, it is too early to conclude whether the introduction of a single national lawyers’ qualification examination will increase the quality of legal education, and graduates of legal science study programmes will increase their knowledge and skills in jurisprudence.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.053-063
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 2 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-211_Socrates-14-2019_05-Vilks_053-063.pdf211 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons