Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.009-022
Title: Ieguldītāju aizsardzības mehānisma attīstības tendences: normatīvo aktu grozījumi 2017. un 2018. gadā
Other Titles: Development of Investor Protection Mechanism: Ammendments to the Law in 2017–2018
Authors: Jukna, Tatjana
Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, Latvija
Keywords: ieguldītāji;ieguldītāju aizsardzība;MiFID;finanšu instrumenti;Finanšu instrumentu tirgus likums;repo darījumi;investors;investor protection;MIFID II;financial instruments;law on the market of financial instruments;Repo transactions
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 2 (14). 9.–22. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.009-022
Series/Report no.: Socrates 2019, 2 (14)
Abstract: Ieguldītāju aizsardzības mehānisms ir diezgan jauns tiesību institūts,  kura elementi ietverti vairākos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos. Ieguldītāju aizsardzības problemātikas aktualitāti veicina gan globalizācija, gan tehnoloģiju attīstība, kā arī jaunu finanšu instrumentu veidu rašanās.
Ieguldītāju aizsardzības pasākumu attīstību Latvijas tiesiskajā regulējumā būtiski ietekmē Eiropas Savienības normatīvā regulējuma pārņemšana nacionālajā tiesī­bu sistēmā. 
Šajā rakstā skartas personu kā ieguldītāju tiesības, kas cieši saistītas ar vērts­papīru kā patstāvīgu privāttiesiskas apgrozības priekšmetu, t. i., ieguldītāju aizsardzības pamatelementi aplūkoti ieguldījumu pakalpojumu kontekstā. Taču šeit netiek aplūkotas akcionāru, obligacionāru, ieguldījumu apliecību īpašnieku tiesības, kas izveidojas no īpašumtiesībām uz vērtspapīriem ar tieši vērtspapīrā nostiprinātajām tiesībām (piemēram, ar izpirkuma tiesībām, balsstiesībām, tiesībām uz informāciju u. c.).
Mechanism of the investor protection is a quite new law institute. The elements of the investor protection mechanism could be found in various legal acts both at the state level of the Republic of Latvia and at the level of the EU. Globalisation, technical developments and arising of new types of financial instruments encourage actualisation of investor protection problematics. 
The development of the measures related to the investor protection are influenced by the transportation of the EU legal acts into national law systems. The article is devoted to the rights of investors as elements of investor protection mechanisms in the aspect of providing of investment services to the investors.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.009-022
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 2 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-211_Socrates-14-2019_01-Jukna_009-022.pdf254.75 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons