Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.050-062
Title: Cilvēku tirdzniecība: kriminoloģiskās problēmas
Other Titles: Criminological Problems of Human Trafficking
Authors: Vilks, Andrejs
Kipāne, Aldona
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: cilvēku tirdzniecība;kriminoloģiskās problēmas;kriminoloģiskā izpēte;faktori;human trafficking;criminological problems;criminological research;factors
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 1 (13). 50.–62. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.050-062
Series/Report no.: Socrates 2019, 1 (13)
Abstract: Rakstā tiek apskatītas ar cilvēku tirdzniecību saistītās kriminoloģiskās problēmas un ir sniegts ieskats par problēmjautājumiem, kas skar šī sociāli tiesiskā fenomena kriminoloģiskās izpētes aspektus. Cilvēku tirdzniecība ir dinamiska parādība, kas viegli pielāgojas mainīgiem apstākļiem. Tradicionāli cilvēku tirdzniecība ir organizētās noziedzības veids. Cilvēku tirdzniecību veicina daudzveidīgu cēloņu un apstākļu kopums. Viens no cilvēku tirdzniecības dzinējspēkiem ir sociālo un ekonomisko procesu globalizācija. Tādēļ cilvēku tirdzniecības prevencijas pasākumiem jāiedarbojas uz plašām sabiedrības dzīves jomām.
Criminological problems of human trafficking have been considered in this article. The authors have provided insight into the problematic issues that pertain to the criminological aspects of this socio-legal phenomenon. Human trafficking is a dynamic phenomenon that easily adapts to changing conditions. Traditionally, human trafficking has the nature of organised crime. A variety of diverse causes and conditions lead to human trafficking. Globalisation of social and economic processes is one of the driving forces of human trafficking. Thus, measures to prevent trafficking in human beings must have an impact on broad segments of society.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.050-062
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_05_Vilks-Kipane_050-062_.pdf205.18 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons