Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2019, 1 (13)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2019, 1 (13)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2019, 1 (13);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, 1 (13). 113 lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1
Abstract: Pie RSU elektroniskā juridiskā žurnāla “Socrates” lasītājiem nonāk Juridiskās fakultātes desmitās jubilejas gada pirmais izdevums. “Socrates” žurnālam tas ir jau 13. izdevums, un tajā tiek pārstāvēts plašs tiesību zinātnes apakšnozaru spektrs, kas ļaus lasītājiem izvēlēties un iepazīties ar viņus saistošām problēmām un autoru piedāvātajiem to risinājumiem. RSU Juridiskajā fakultātē tiek nodrošināta policijas darbinieku izglītošana profesionālajā bakalaura studiju programmā “Policijas darbs”. Līdz ar to pilnīgi likumsakarīga ir atsevišķu autoru pievēršanās policijas darba problēmu izziņai. Ar policijas darba tematiku ir saistīti raksti, kuri veltīti krimināltiesiskajām problēmām. Tradicionāli lielākā daļa žurnālā ievietoto rakstu attiecas uz civiltiesisko sfēru vai ar to saistīto problemātiku.
The first edition of the 10th anniversary year of the RSU electronic legal magazine “Socrates” has reached its readers. The magazine, however, is celebrating its 13th edition, which has included a diverse spectrum of articles representing legal sciences; thus, allowing the readers to choose the most binding problems and learning about their solutions as proposed by the authors. RSU Faculty of Law ensures training of police officers in the professional bachelor study programme “Police Work”. Therefore, it is quite natural that a few authors study the problems of police work. Articles dealing with police work are related to those attributed to criminal law issues. Traditionally the largest part of the articles included in the magazine relate to the civil sphere or related issues.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_00_pilnais_.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons