Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.25-34
Title: Valsts un pašvaldības kompetence sabiedriskās kārtības nodrošināšanā publiskos pasākumos
Other Titles: State and Local Government Competence in Guaranteeing Public Safety during Public Events
Authors: Kuzņecova, Kristīne
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija; Valsts policijas koledža, Latvija
Keywords: publiski pasākumi;sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana;public events;maintenance of public order and safety
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 25.–34. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Arvien aktuālāki kļūst jautājumi par valsts un pašvaldības institūciju kompetenci sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā publisku pasākumu laikā. Tiesību aizsardzības iestādēm viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana šo pasākumu norises vietās. Lai arī būtiska loma tās nodrošināšanā ir atvēlēta pašvaldību institūcijām (pašvaldības policija šobrīd ir viens no nozīmīgākajiem Valsts policijas sadarbības partneriem policijas funkciju pildīšanā), praksē novērojamas vairākas problēmas. Pirmkārt, vai valsts un pašvaldības policijas iestādēm ir pietiekami materiāltehniskie un cilvēkresursi, lai garantētu sabiedrisko kārtību liela mēroga (arī paaugstināta riska) publiskos pasākumos? Otrkārt, vai šo iestāžu darbinieki publisku pasākumu laikā izmanto samērīgus tiesiskos līdzekļus, lai vērstos pret sabiedriskās kārtības pārkāpējiem?
Issues affecting the state and local government institution competence in public order and security maintaining in public events is becoming increasingly crucial. One of the most important tasks of the law enforcement agencies is guaranteeing public order and security. Although the crucial role in guaranteeing is devoted to local government bodies, where municipal police institute is currently one of the most important partners of the State Police in police powers provision, in practice are turning out a number of problems. First, whether the state and municipal police authorities have sufficient logistical and human resources to ensure public order in large-scale (and sensitive) public events. Second, whether the enforcement officers during public events use proportionate legal means to crack down violators of public order.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.25-34
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_04_Kuznecova_025-034_.pdf192.79 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons