Title: Hronisko slimību prevalences salīdzinājums Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem pirms Covid-19 pandēmijas un tās laikā
Other Titles: Prevalence of chronic diseases in the Latvian population over 50 years of age before and changes during the Covid-19 pandemic
Authors: Ieva Reine
Paula Apsīte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Covid-19;hroniskās slimības;vecāka gada gājuma cilvēki;izplatība;Covid-19;chronic diseases;elderly;prevalence
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Tēma: Hronisko slimību prevalences salīdzinājums Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem pirms Covid-19 pandēmijas. Mērķis: Salīdzināt datus par hroniskajām slimībām Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem pirms Covid-19 pandēmijas un tās laikā 2020.gadā. Uzdevumi: Izpētīt hronisko slimību kopumu Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem pirms Covid-19 pandēmijas 2016./2017. gadā. Izpētīt hronisko slimību kopumu Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā 2020. gadā. Salīdzināt hronisko slimību saasināšanos Covid-19 pandēmijas laikā, 2020. gadā. Aktualitāte: 2019. gada beigās un 2020. gada sākumā visa pasaule tika pakļauta jaunās respiratorās infekcijas slimībai, kuru izraisa SARS-CoV-2 koronavīruss. Tika pierādīts, ka riska grupās ietilpst vecāka gada gājuma cilvēki, cilvēki ar pazeminātu imunitāti un cilvēki ar hroniskām slimībām. Statistikas dati liecina, ka hroniskās slimības gan Latvijā, gan pasaulē rada lielu slogu sabiedrības veselībai un ir galvenais nāves cēlonis visa pasaulē. Liela daļa sabiedrības nenojauš par slimības esamību, jo hroniskās slimības rodas pakāpeniski un sākotnēji ar asimptomātisku gaitu, tādēļ ir būtiski regulāri apmeklēt ģimenes ārstu, iesaistīties valsts skrīninga programmās, lai samazinātu hronisko slimību attīstību un iedzīvotāju mirstību. Svarīgi noskaidrot vai jaunais koronavīruss ir saistīts ar hronisko slimību izplatību gados vecākiem cilvēkiem, jo tas paaugstina risku smagākai slimības gaitai un nāvei. Darbs radīs priekšstatu par veselības situāciju un nepieciešamās veselības aprūpes prognozēm vecāka gada gājuma iedzīvotājiem Latvijā. Pētījuma metodes: Bakalaura darba izstrādei un rezultātiem tika izmantots garengriezuma pētījums par veselību, novecošanos un pensionēšanos Eiropā (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe, SHARE), kas iekļāva dažādus veselību ietekmējošus faktorus un veselības rādītājus gan pirms Covid-19 pandēmijas, gan tās laikā vecāka gadagājuma Latvijas iedzīvotājiem. Datu analīzei tika izmantotas aprakstošās statistikas metodes un šķērstabulas ar Hī kvadrāta testu. Galvenie secinājumi: No izvēlētajām populārākajām hroniskajām slimībām, būtiskākā atšķirība tiek uzrādīta hipertensijai. Ar hipertensiju slimojošie pacienti pandēmijas laikā, skaita ziņā palielinājās par 8% abiem dzimumiem kopā. Salīdzinot dzimumus, sievietēm atlasīto hronisko slimību izplatība ir augstāka, nekā vīriešiem abos periodos. Saturs: Bakalaura darbs sastāv no 42 lappusēm, ieskaitot 5 tabulas un 7 attēlus. Tas ir sadalīts 4 nodaļās un 9 apakšnodaļās. Atslēgas vārdi: Covid-19, hroniskās slimības, vecāka gada gājuma cilvēki, izplatība
Title: Comparison of the prevalence of chronic diseases in the population of Latvia above 50 years before the Covid-19 pandemic Study aim: Compare the data on chronic diseases in Latvia over 50 years of age before and during the Covid-19 pandemic in 2020. Objectives: Explore a set of chronic diseases for the population of Latvia above 50 years before the Covid-19 pandemic in 2016 and 2017; To study a set of chronic diseases for the population of Latvia above 50 years of age during the first wave of the Covid-19 pandemic in 2020; To compare the increase in chronic diseases during the Covid-19 pandemic in 2020. Topicality: At the end of 2019 and early 2020, the whole world was exposed to the new respiratory infectious disease caused by SARS-CoV-2 coronavirus. Risk groups have been shown to include older people, people with reduced immunity and people with chronic diseases. Statistics show that chronic diseases both in Latvia and in the world place a major burden on public health and are the main cause of death worldwide. A large part of the population is unaware of the existence of the disease, as chronic diseases occur gradually and initially with asymptomatic passage, and it is therefore essential to regularly visit a family doctor, participate in national screening programmes to reduce the development of chronic diseases and population mortality. It is important to find out whether the new coronavirus is linked to the prevalence of chronic diseases in the elderly, as it raises the risk of more severe disease passage and even death. This study work will create a picture of the situation of the elderly population in Latvia, Study methods: For the development and results of bachelor's work, a SHARE longitudinal study was used, which included a variety of health-related factors and health indicators both before and during the Covid-19 pandemic for the elderly population of Latvia. Descriptive statistical methods and cross-links with the Q-squared test will be used for data analysis. Key findings: Of the most popular chronic diseases selected, the most significant difference is reported for hypertension. Hypertensive patients increased by 8% during the pandemic, both sexes combined. When comparing sexes, the prevalence of chronic diseases selected in women is higher than in men during both periods. Content: The bachelor's work consists of 42 pages, including 5 tables and 7 pictures. It is divided in 4 chapters and 9 subsections. Key words: Covid-19, chronic diseases, elderly, prevalence
Description: Sabiedrības veselība
Public Health
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.