Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTatjana Muravska-
dc.contributor.authorEvita Tuļegenova-
dc.contributor.otherEiropas studiju fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of European Studiesen-UK
dc.date.accessioned2022-08-16T14:03:51Z-
dc.date.available2022-08-16T14:03:51Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/8871-
dc.descriptionStarptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomikalv-LV
dc.descriptionInternational Business and Sustainable Economyen-UK
dc.descriptionVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībalv-LV
dc.descriptionManagement, Administration and Real Estate Managementen-UK
dc.description.abstractDarba temats ir Eiropas Savienības zaļā kursa ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā. Darba mērķis ir noteikt kādas izmaiņas ieviesīs ES zaļais kurss Latvijā, īpaši izceļot uzņēmēju starpā un uzņēmējdarbībā kopumā. Tiek aprakstīts jau esošais teorētiskais materiāls par Eiropas Savienības zaļo kursu, tā īstenotajiem un plānotiem pasākumiem, kā arī kopējiem mērķiem Eiropas Savienībā. Eiropas zaļais kurss ir Eiropas Savienības jaunā izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir panākt klimatneitralitāti ar taisnīgu un pārticīgu sabiedrību, izmantojot mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Tiekšanās uz klimatneitralitāti sniegs iespējas ekonomikas izaugsmei, jauniem uzņēmējdarbības modeļiem un tirgiem, jaunām darbavietām un tehnoloģiju attīstībai. Ir uzstādīts mērķis panākt klimatneitralitāti līdz 2050.gadam, kas tika paziņots 2019.gada decembrī, bet stājās spēkā 2020.gada decembrī, kas ir salīdzinoši nesen, un ir aktuāls tieši tagad, jo esam posma sākumā, kad varam izplānot un ietekmēt turpmāko valsts darbību. Pētījumā tika izmantotas Monogrāfiskā metode- izmantota, lai apkopotu un izpētītu pieejamo teorētisko informāciju par Eiropas Savienības zaļo kursu, tā prasībām un mērķiem, Loģiski-konstruktīvā- lai izvirzītu secinājumus balstoties uz teorētisko materiālu un praktisko daļu no ekspertu intervijām, Kvalitatīvā metode- lai ievāktu ekspertu intervijas datus un apkopotu tos. Darbā tika atbildēts uz pētniecisko jautājumus un visi izvirzītie uzdevumi tika izpildīti. Atslēgas vārdi ir: uzņēmējdarbība, Eiropas Savienības zaļais kurss, lauksaimniecība, enerģētika, transports. Darbā ir 50 lappuses. Darbā tika izmantoti 20 literatūras avoti.lv-LV
dc.description.abstractThe topic of work is the impact of the European Union Green Deal on entrepreneurship in Latvia. The aim of the work is to determine what changes will be introduced by the EU Green Deal in Latvia, highlighting especially among entrepreneurs and in business in general. The existing theoretical material on the European Union's Green Deal, the measures it has implemented and plans, as well as common objectives in the European Union, is described. The European Green Deal is the European Union's new growth strategy, which aims to achieve climate neutrality with a fair and prosperous society through a modern, resource-efficient and competitive economy. The pursuit of climate neutrality will provide opportunities for economic growth, new business models and markets, new jobs and technological development. The goal of achieving climate neutrality by 2050 has been set, which was announced in December 2019, but came into force in December 2020, which is relatively recent, and is topical right now, because we are at the beginning of the stage when we can plan and influence the future activities of the country. The study used the Monographic Method - will be used to collect and study available theoretical information about the European Union Green Deal, its requirements and objectives, Logically-constructive - to draw conclusions based on theoretical material and practical part of expert interviews, Qualitative method - to collect expert interview data and compile them. The work answered research questions and all the tasks set were fulfilled. The key words are: entrepreneurship, the European Union's Green Deal, agriculture, energy, transport. There are 50 pages at work. 20 sources of literature.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess-
dc.subjectuzņēmējdarbībalv-LV
dc.subjectEiropas Savienības zaļais kursslv-LV
dc.subjectlauksaimniecībalv-LV
dc.subjectenerģētikalv-LV
dc.subjecttransportslv-LV
dc.subjectentrepreneurshipen-UK
dc.subjectEuropean Union green dealen-UK
dc.subjectagricultureen-UK
dc.subjectenergyen-UK
dc.subjecttransporten-UK
dc.titleEiropas Savienības zaļā kursa ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijālv-LV
dc.title.alternativeThe impact of the European Union Green Deal on entrepreneurship in Latviaen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen-UK
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.