Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.12.2018.3.11-17
Title: Pašaizsardzības pierādīšanas problēmas starptautiskajās publiskajās tiesībās
Other Titles: Problems of Proof of Self-defence in International Public Law
Authors: Garais, Rihards
Grasis, Jānis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: pašaizsardzība;pierādījumi;ANO Starptautiskā tiesa;self-defence;proof;the International Court of Justice of the United Nations
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 3 (12). 11.–17. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 3 (12)
Abstract: Interesants un saturīgs tiesību zinātņu speciālistu Riharda Garā un Jāņa Graša raksts par pašaizsardzības pierādīšanas problēmām starptautiskajās publiskajās tiesībās. Pierādījumu uzrādīšana Starptautiskajai tiesai ir noteikta ANO Starptautiskās tiesas Statūtu 48.–52. pantā, un problēmas rada tas, ka nepastāv metožu saraksts vai norādījumi uz pierādījuma vērtību. Lai arī formālas pierādījumu hierarhijas nav, tomēr parasti starptautiskā tiesa dod priekšroku dokumentiem, nevis mutvārdu paziņojumiem.
The article of law science specialists Rihards Garais and Jānis Grasis on problems of self-defence evidence in international public courts will prove compelling and purposeful. Demonstration of evidence to International Court of Justice has been defined in Articles 48–52 of the UNO Regulations to the International Court of Justice, but the problems are caused since no methodology or indications on the value of evidence exist. Despite non-existent formal hierarchy of evidence, international courts favour written documents to oral statements.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.12.2018.3.11-17
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 3 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-393_Socrates-12_2018_02-Garais-Grasis_011-017.pdf288.34 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons