Title: Nepilngadīgo noziedzības kriminoloģiskais raksturojums
Other Titles: Criminological characteristics of juvenile delinquency
Authors: Andrejs Vilks
Guna Kaufmane
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Nepilngadīgo noziedzība;noziedzību veicinošie faktori;prevencija;likumpārkāpums;uzvedība;starpinstitucionālā sadarbība.;juvenile delinquency;factors contributing to crime;prevention;offense;behaviour;interinstitutional cooperation.
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Nepilngadīgo noziedzība ir problēma, kas risināma kopīgiem spēkiem iesaistoties visām institūcijām, kuras realizē bērnu tiesību aizsardzību. Nepilngadīgo noziedzība ir pētāma izmantojot nepilngadīgo noziedzības kriminoloģiskos aspektus. Darbā ir pētīti un analizēti nepilngadīgo noziedzības determinanti, statistikas dati. Darbs “Nepilngadīgo noziedzības kriminoloģiskās problēmas” sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā ir aprakstīts nepilngadīgo noziedzības jēdziens un būtība. Nepilngadīgo noziedzības stāvoklis, tendences un struktūra. Nepilngadīgo noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu raksturojums. Darba otrajā nodaļā ir atspoguļots nepilngadīgo noziedzības nosakošo faktoru raksturojums, savukārt trešajā nodaļā tiek pētīts nepilngadīgo noziedzības novēršanas stāvoklis un perspektīvas. Nobeigumā apkopotas darba izstrādes gaitā gūtās atziņas un secinājumi. Darbā izmantoti 15 literatūras avoti, Latvijas republikas normatīvie akti un interneta resursi. Pētījuma mērķis ir izanalizēt nepilngadīgo noziedzības stāvokli Latvijā un noteiktu perspektīvas tās novēršanā. Darbā gūtie pētījuma rezultāti: Nepilngadīgo noziedzīgajiem nodarījumiem, galvenokārt, ir savtīgs raksturs. Nepilngadīgo personu atbalsta sistēma nesasniedz mērķi, vienota pārskata iegūšana par nepilngadīgo noziedzību kopumā no NPAIS nav iespējama, nepieciešams atteikties no administratīvās atbildības nepilngadīgajiem, Latvijā nav vienotas uzraugošās iestādes, kura koordinētu un vadītu sadarbību starp visām bērnu tiesību aizsardzības iestādēm NPAIS ietvaros. Darba apjoms ir 60 lapas. Atslēgvārdi: Nepilngadīgo noziedzība, noziedzību veicinošie faktori, prevencija, likumpārkāpums, uzvedība, starpinstitucionālā sadarbība.
Juvenile delinquency is a problem that must be tackled with the joint efforts of all the institutions that protect the rights of the child. The subject is studied using the criminological aspects of juvenile delinquency. The determinants and statistics of juvenile delinquency are studied and analyzed in the work. Title for Bachelor Thesis is “Criminological problems of juvenile delinquency in Latvia”. The study consists of an introduction, three chapters, conclusions and proposals. The first chapter describes the concept and essence of juvenile delinquency, including status, trends and structure of it and characteristics of persons who have committed an unlawful act as a minor. The second chapter presents the characteristics of the determinants of juvenile delinquency. The third chapter examines the situation and perspectives of juvenile delinquency prevention. In conclusion, the findings and conclusions of the study are summarized. Fifteen literature sources, normative acts of the Republic of Latvia and Internet resources are used in the study. Bachelor thesis aims to analyze the situation of juvenile delinquency in Latvia and to determine the perspectives for its prevention. Research results obtained in the study: Juvenile delinquency is mainly selfish The juvenile support system does not achieve its goals, obtaining a unified report on juvenile delinquency in general from NPAIS is not possible, there is no need for administrative responsibility of minors, Latvia does not have a unified supervisory authority to coordinate and manage cooperation between NPAIS. The study consists of 60 pages. Keywords: juvenile delinquency, factors contributing to crime, prevention, offense, behaviour, interinstitutional cooperation.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalaura_darbs_GKaufmane_Pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums708.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Juridiska_fakultate_TZNz_2022_Guna_Kaufmane_045904.pdfBakalaura darbs366.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.