Title: Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā
Other Titles: Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā
Authors: Kristīne Kraukle
Laura Vīksna
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Covid19;fiziskās aktivitātes;sākumskolas skolēni;veselība;mazkustīgs dzīves veids;attālinātās mācības.;Covid19;physical activity;primary school students;health;sedentary lifestyle;distance learning.
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Darba tēma: Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā. Pētījuma aktualitāte. Cilvēka ķermenis ir radīts kustībām,regulāras fiziskās aktivitātes nepieciešamas,lai ķermenis varētu pienācīgi funkcionēt. Fizisko aktivitāšu paaugstināšana uzlabo sabiedrības veselību un samazina izdevumus,kas radušies fizisko aktivitāšu trūkuma rezultātā.(Martin,brain,W.2004). Bērnu un pusaudžu nepietiekama fiziskā aktivitāte ir kļuvusi par vispārēju veselības problēmu, jo tā ir cieši saistīta ar daudzām būtiskām slimībām, kā, piemēram, aptaukošanās, diabēts, vēzis un sirds un asinsvadu slimības pieaugušā vecumā. (SPKC pētījums (2017./2018.). Pirms Covid19 pandēmijas mazāk nekā 10 % no bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem sasniedza ieteicamo fiziskās aktivitātes līmeni. (Int.2016). Bērni savas ikdienas fiziskās aktivitātes parasti iegūst ejot ar kājām uz skolu,sporta stundās, organizētās sporta nodarbībās,rotaļās un dejās,kā arī pavadot laiku rotaļlaukumos un parkos. Koronavīrusa slimības (pandēmijas rezultātā bērnu iespējas izpildīt nepieciešamo/ieteicamo kustību apjomu ir ietekmējusi skolu pāreja uz attālinātajām mācībām un fiziskās distancēšanās pasākumi. (Promoting healthy 2020) Pētījuma hipotēze:Vairumam sākumskolēnu fiziskā aktivitāte nav optimāla,dēļ attālinātajām mācībām. Pētījuma mērķis: Noskaidrot sākumskolēnu fizisko aktivitāšu paradumus attālināto mācību laikā. Pētījuma metodes: Pētījuma ietvaros ir veikta sākumskolēnu vecāku anketēšana. Anketēšana veikta no 2021.gada 8.oktobra līdz 10.novembrim anketējot 61 sākumsskolas vecuma bērnu vecāku,izmantojot elektroniskā formā izveidotu pētījuma anketu. Pētījuma secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz ievadā izvirzīto pētījuma hipotēzi: Vairumam sākumskolēnu fiziskā aktivitāte nav pietiekami optimāla un vispusīgi fiziski attīstoša,dēļ attālinātajām mācībām. pētījuma laikā tika apstiprināta ar respondentu-sākumskolas skolēnu vecāku atbildēm. Līdz ar to izvirzāms priekšlikums Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatīt mācību metodiku fiziskās audzināšanas stundās, un ņemt vērā šīs vecuma grupas nepieciešamību pēc fiziskajām aktivitātēm pieaugušo vadībā, jo skolēni vēl nav gatavi uz patstāvīgu darbību vienatnē.
The topic of the bachelor's thesis: Physical activities of primary school children during distance learning. Actuality of the research. The human body is created for movement, regular physical activity is necessary for the body to function properly. Increasing physical activity improves public health and reduces the costs of lack of physical activity (Martin, brain, W.2004). Insufficient physical activity in children and adolescents has become a common health problem, as it is closely linked to many major diseases, such as obesity, diabetes, cancer and cardiovascular disease in adulthood. (SPKC study (2017/2018). Prior to the Covid19 pandemic, less than 10% of children aged 5 to 17 years reached the recommended levels of physical activity. (Int, 2016). Children usually get their daily physical activity by walking to school, sports lessons, organized sports, games and dancing, as well as spending time in playgrounds and parks. Coronavirus diseases (as a result of a pandemic, children's ability to complete the required / recommended amount of movement have been affected by the transition from school to distance learning and physical distance activities. (Promoting healthy 2020). Research Hypothesis: For most primary school students, physical activity is not optimal for comprehensive physical development, due to distance learning. Aim of the research: To find out the physical activity habits of primary school students during distance learning. Research methods: Within the framework of the research, a survey of parents of primary school students has been conducted. The survey was conducted from October 8 to November 10, 2021 by surveying 61 parents of primary school age children, using an electronic research questionnaire. Research conclusions and proposals. Based on the hypothesis of the study put forward in the introduction: For most primary school students, physical activity is not optimal enough for comprehensive physical development, due to distance learning. The study was confirmed by the responses of the parents of the respondents - primary school students. Therefore, a proposal should be made to the Ministry of Education and Science to review the teaching methodology in physical education lessons and to take into account the need of this age group for physical activities under adult guidance, as students are not yet ready to work independently.
Description: Veselības sports
Health Sport
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.