Title: Masas labsajūtas izmaiņas, strādājot COVID-19 apstākļos
Other Titles: Changes in the nurse’s well-being while working in COVID-19
Authors: Maira Vīksna
Eva Briede
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: labsajūta;māsa;ietekmējošie faktori - emocionālie;sociālie;veselības un vides.;well-being;nurse;influencing factors - emotional;social;health and environmental.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: 2 ANOTĀCIJA Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2020. gadu noteica par māsas un vecmātes gadu, atzīmējot 200 gadus kopš mūsdienu māsu prakses dibinātājas Florence Nightingale dzimšanas. Veselības aprūpes speciālistu, īpaši māsu, labsajūta ir izmainīta pēc 2019. gada koronavīrusa slimības COVID - 19 pandēmijas uzliesmojuma visā pasaulē. Slimība izplatās arī veselības aprūpes iestādēs. COVID - 19 pandēmija pārņēma visu pasauli. Māsas darba apstākļi kļuva sarežģītāki saistībā ar augstu atbildību un paaugstinātu stresa līmeni šīs slimības ārstēšanas aprūpē, kas ietekmē viņu labsajutu, turpinot veikt darba pienākumus. Māsām vajadzēja spēt adaptētie pie jaunā vīrusa radītiem apstākļiem, jo māsas ir tās, kas pirmās nonāk saskarē ar pacientiem un pašas ir apdraudētas, cīnoties pret šo jauno pandēmiju, kas strauji izplatās un maz pieredzes ārstēšanā. (Hancock, 2020). Aprīļa beigās Starptautiskā māsu padome (ICN) ziņoja, ka ir pārliecinoši pierādījumi, ka māsas piedzīvo nepieredzētu stresa līmeni, veicot darba pienākumus. Māsām novēro augstu stresa reakcijas sindromu, trauksmi, depresiju, pēctraumatiskā stresa traucējumus, hroniskas slimības saasinājumus un izdegšanu. Darbs paaugstināta stresa līmenī, neļauj māsam justies komfortabli, veicot ikdienas darba pienākumus. Fiziskā, garīgā, emocionālā un finansiālā labsajūta ietekmē darbinieku iesaistīšanos, lojalitāti, darba efektivitāti, kā arī komandas vienotību un kopējo produktivitāti. (Baker, 2019). Pētījuma mērķis bija salīdzināt māsu labsajūtas izmaiņas 2 mēnešu robežās, strādājot COVID – 19 apstākļos, un to ietekmējošiem faktorim - emocionāliem, sociāliem, veselībai un videi. Lai sasniegtu pētījuma mērķi tika veikts kvantitatīvs garengriezuma pētījums, izmantojot anketas aptauju, kura atkārtoti tika veikta, lai salīdzinātu ietekmējošos faktorus māsu labsajūtas izmaiņās, stādājot COVID – 19 apstākļos. Pētījuma respondenti bija māsas, kuras strādā x slimnīcā COVID – 19 apstākļos, lai sasniegtu pētijumā izvirzīto mērķi. Respondenti tika atlasīti izmantojot nervarbūtīgās izlases ar kritēriju, ka pētījumā var piedalīties tikai tie respondenti, kuri strādā x slimnīcā par māsām. Kopumā tika aptaujāti 56 respondenti, kuru vecums bija robežās no 22 līdz 65 gadiem (M=44; SD=11,4), ar vidējo darba stāžu 17 gadi (M=12,8). Bakalaura darbā ir 28 tabulas, 5 attēli un izmantoti 21 literatūras avoti. Darba apjoms bez pielikumiem ir 36 lapaspuses un ar pielikumiem 48 lapaspuses. Atslēgas vārdi: labsajūta, māsa, ietekmējošie faktori - emocionālie, sociālie, veselības un vides.
3 ABSTRACT The World Health Organization (WHO) has designated 2020 as the Year of the Nurse and Midwife, marking the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale, the founder of modern nursing practice. The well-being of health professionals, especially nurses, has changed since the global COPID-19 pandemic in 2019. The disease is also spreading in healthcare facilities. The COVID-19 pandemic took over the world. The working conditions of the nurse became more difficult due to high responsibilities and increased levels of stress in the care of the disease, which affects their well-being while continuing to perform their job responsibilities. Nurses needed to be able to adapt to the conditions created by the new virus, as they are the first to come into contact with patients and are themselves at risk in the face of this new pandemic, which is spreading rapidly and has little experience in treatment. (Hancock, 2020). At the end of April, the International Council of Nurses (ICN) reported that there was strong evidence that nurses were experiencing unprecedented levels of stress in the performance of their duties. Nurses experience high stress response syndrome, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, exacerbations of chronic disease, and burnout. Working at a high level of stress does not allow the nurse to feel comfortable in her daily work duties. Physical, mental, emotional and financial well-being affect employee engagement, loyalty, work efficiency, as well as team unity and overall productivity. (Baker, 2019). The aim of the study was to compare the changes in nurses' well - being within 2 months of working in COVID - 19 and the factors influencing it - emotional, social, health and environmental. In order to achieve the aim of the study, a quantitative longitudinal study was conducted using a questionnaire, which was repeated to compare the influencing factors in the changes in the well - being of nurses when planted under COVID - 19 conditions. The study respondents were nurses working in x hospital COVID - 19 to achieve the goal of the study. Respondents were selected using non-probable samples with the criterion that only those respondents who work in x hospital as nurses can participate in the study. A total of 56 respondents were interviewed, ranging in age from 22 to 65 years (M = 44; SD = 11.4), with an average length of service of 17 years (M = 12.8). The bachelor's thesis contains 28 tables, 5 figures and 21 references. The volume of the work without appendices is 36 pages and with appendices 48 pages. Keywords: well-being, nurse, influencing factors - emotional, social, health and environmental.
Description: Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.