Title: Psihoemocionālais stāvoklis personām ar ierobežotu funkcionālās neatkarības līmeni 3-6 mēnešus pēc saslimšanas ar insultu
Other Titles: Pshychoemotional state and limited functional independence for people 3-6 months after stroke
Authors: Dace Stirāne
Agnese Šnipke
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: Insults;trauksme;stress;depresija;psihoemocionāli traucējumi;funkcionālais neatkarības līmenis;Stroke;anxiety;stress;depression;psycho-emotional disorders;level of functional independence
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Darba nosaukums: Psihoemocionālais stāvoklis personām ar ierobežotu funkcionālo neatkarību 3-6 mēnešus pēc saslimšanas ar insultu. Pamatojums: Tiek lēsts, ka no 2015. gada līdz 2035. gadam kopējais insulta izdzīvojošo personu skaits Eiropā pieaugs par 34%. Vidēji 90 % personām ir izmainītas funkcionēšanas spējas, no kurām 40-65 % pirmo sešu mēnešu laikā spēj atjaunot pietiekamu neatkarības līmeni. Aptuveni 20-65% insulta pacientu rodas gan ar insulta patoģenēzi saistīti, gan nesaistīti emocionāli traucējumi. Visbiežāk novēro depresiju, trauksmi, vai stresu, kas tālāk ietekmē pacienta dzīvi un līdzdalību rehabilitācijā. Pētījuma mērķis: Novērtēt un analizēt depresijas, trauksmes un stresa līmeni personām ar funkcionēšanas traucējumiem 3-6 mēnešus pēc saslimšanas ar insultu. Pētījuma metodes: Pētījumā piedalījās 20 dalībnieki (11 sievietes un 9 vīrieši) trīs līdz sešus mēnešus pēc insulta, kas atbilda pētījuma iekļaušanas kritērijiem. Specializētā stacionārās rehabilitācijas iestādē tika veikta vienreizēja atlasīto dalībnieku novērtēšana ar pētījuma instrumentiem - Depresijas, trauksmes un stresa skalu (Depresion, anxiety and stress scale, DASS-42) un Funkcionālās neatkarības mērījumu (Functional Independence Measure, FIM). Iegūtie dati tika analizēti izmantojot datorprogrammas Microsoft Excel 2016 un IBM SPSS Statistics 22.0. Pētījuma rezultāti: Pētījuma dalībnieku vidējais funkcionālais neatkarības līmenis visās aktivitātēs bija daļējas atkarības, ar asistentu. 5 % pētījuma dalībnieku novēro ”viegla” līmeņa, 10 % mērena līmeņa depresijas pazīmes. 30 % insulta pacientu novēro ”mērena” līmeņa trauksmes pazīmes, 5% - smaga līmeņa stresa pazīmes. Salīdzinot funkcionālās neatkarības līmeni ar depresijas, trauksmes un stresa līmeņiem, netika novērota statistiski nozīmīga sakarība. Secinājumi: Personas trīs līdz sešus mēnešus pēc saslimšanas ar insultu piedzīvo psihoemocionālus traucējumus - depresiju, trauksmi un stresu. Visbiežāk no uzskaitītajiem traucējumiem novēro trauksmes pazīmes. Izvērtējot personas trīs līdz sešus mēnešus pēc saslimšanas ar insultu, tiek novēroti funkcionālās neatkarības traucējumi, no kuriem visvairāk ierobežotas ir pārsēšanās un staigāšanas aktivitātes. Pētījuma dalībniekiem nenovēro saistību starp funkcionālās neatkarības līmeni un depresiju, trauksmi vai stresu, kas liecina par to, ka funkcionālās neatkarības līmenis neietekmē psihoemocionālo traucējumu līmeni.
Title: Pshychoemotional state and limited functional independence for people 3-6 months after stroke Background: Between 2015 and 2035, the total number of stroke survivors in Europe is estimated to increase by 34%. On average, 90% of people have a change in their ability to function after a stroke, of which 40-65% are able to regain a sufficient level of independence within the first six months. Approximately 20-65% of stroke patients experience both emotional and non-stroke-related emotional disorders. Depression, anxiety, or stress are most commonly seen, further affecting a patient's life and participation in rehabilitation. Aim: Assess and analyze levels of depression, anxiety, and stress in individuals with dysfunction 3-6 months after stroke. Methods: The study included 20 participants (11 women and 9 men) three to six months after the stroke who met the inclusion criteria. In a specialized inpatient rehabilitation institution, a one-time evaluation of selected participants was performed with research tools - Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-42) and Functional Independence Measure (FIM). The obtained data were analyzed using computer programs Microsoft Excel 2016 and IBM SPSS Statistics 22.0. Results: The average level of functional independence of the study participants in all activities was partially dependent, with an assistant. 5% of study participants showed signs of “mild”, 10% moderate depression. 30% of stroke patients show signs of moderate anxiety, 5% - signs of severe stress. No statistically significant association was observed between levels of functional independence and levels of depression, anxiety, and stress. Conclusions: People experience psycho-emotional disorders - depression, anxiety and stress - three to six months after having a stroke. The most common of these disorders is anxiety. When evaluating a person three to six months after the onset of a stroke, functional independence disorders are observed, the most limited of which are transfer and walking activities. There was no association between the level of functional independence and depression, anxiety, or stress in study participants, suggesting that the level of functional independence does not affect the level of psychoemotional disorders.
Description: Fizioterapija
Physiotherapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.