Title: Emociju regulācijas prasmju pielietošanas saistība ar depresijas, trauksmes, stresa simptomātiku stacionārā strādājošam garīgās veselības aprūpes māsām
Other Titles: Relationship of emotion management skills with depression, anxiety, stress symptoms for a hospital worker's mental health nurses
Authors: Kristaps Circenis
Jeļena Tajevska
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: emociju regulācijas prasmes;depresija;trauksme;stress;praktizējošās māsas.;emotion regulation skills;depression;anxiety;stress;practicing nurses.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba tēma ir „Emociju regulācijas prasmju pielietošanas saistība ar depresijas, trauksmes, stresa simptomātiku stacionārā strādājošam garīgās veselības aprūpes māsām”. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka ikdienā darba vietā māsas saskaras ar dažādām emocijām, un māsu aktivitātes varētu būt saistītas ar milzīgām emocionālām pūlēm. Māsām ir ļoti svarīgi atrast piemērotas emociju pārvaldības stratēģijas darbā gan viņu pašu, gan pacientu labā. Māsu emociju regulēšanas prasmes var palīdzēt māsām vispirms izprast savas emocijas, kā arī labāk tikt galā ar emocionālajām prasībām dažādās aprūpes situācijās. Tas palīdzēs izveidot efektīvas attiecības starp māsām un pacientiem vai kolēģiem, nodrošinot kvalitatīvāku pacientu aprūpi. Bakalaura darba mērķis: noteikt saistību starp emociju regulācijas prasmju pielietošanu un depresijas, trauksmes, stresa simptomātiku garīgās veselības aprūpes māsām, kuras strādā stacionārā. Veiktais pētījums kopumā ļauj secināt, ka izvirzītā hipotēze: „pastāv statistiski nozīmīga sakarība starp emociju regulācijas prasmju pielietošanu un depresijas, trauksmes, stresa simptomātiku stacionārā strādājošām garīgās veselības aprūpes māsām”, ir apstiprinājusies. Pastāv statistiski nozīmīga saistība starp emociju regulācijas prasmju pielietošanu un depresijas, trauksmes, stresa simptomātiku. Vidējie rādītāji uzrāda negatīvu saistību, kas var liecināt par to, ka, pieaugot emociju regulācijas prasmju rādītājiem, samazinās depresijas trauksmes, stresa simptomātikas rādītāji. Bakalaura darbā ir 5 tabulas, izmantots 51 literatūras avots. Darba apjoms bez pielikumiem ir 30 lapaspuses, pielikumi 7 lapaspuses.
The topic of the bachelor's thesis is "Relationship between the application of emotion regulation skills and the symptoms of depression, anxiety and stress in inpatient mental health care nurses". The relevance of the topic is determined by the fact that nurses face different emotions in the workplace on a daily basis, and nursing activities could be associated with tremendous emotional effort. It is very important for nurses to find appropriate emotion management strategies at work for their own benefit and that of their patients. Nurses' emotion management skills can help nurses understand their emotions first, as well as cope with emotional demands in different care situations better. This will help build an effective relationship between nurses and patients or colleagues by providing better quality patient care. The aim of the bachelor's thesis: to determine the relationship between the application of emotion regulation skills and the symptoms of depression, anxiety, stress in mental health care nurses working in hospitals. Overall, the study concludes that the hypothesis: “there is a statistically significant relationship between the application of emotion regulation skills and the symptoms of depression, anxiety, stress in inpatient mental health nurses” has been confirmed. There is a statistically significant relationship between the application of emotion regulation skills and the symptoms of depression, anxiety and stress. Average indicators show a negative relationship, which may be the evidence that as the indicators of emotion regulation skills increase, the indicators of depressive anxiety and stress symptoms decrease. There are 5 tables in the bachelor's thesis, 51 literature sources are used. The volume of the work without appendices is 30 pages, appendices 7 pages.
Description: Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums194.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
4. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums155.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
2. pielikums .pdfNoslēguma darba pielikums257.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Sabiedribas_veselibas_un_socialas_labklajibas_fakultate_MZFkg_2021_Jelena_Tajevska_048215.pdfBakalaura darbs1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
3. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums312.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
5. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums303.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.