Title: Covid-19 komentāri ziņu portālā Delfi.lv; naida runas aspekts
Other Titles: Covid-19 comments on the news portal Delfi.lv; aspect of hate speech
Authors: Ivans Jānis Mihailovs
Derians Bārtulis
Komunikācijas fakultāte
Faculty of Communications
Keywords: Covid-19;Komentārs;Naida runa;Krimināllikums.;Covid-19;Comment;Hate speech;Criminal Law.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir “Covid-19 komentāri ziņu portālā “Delfi”: naida runas aspekts”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot vai un kā naida runa ziņu portāla “Delfi” rakstu komentāros par Covid-19 atšķiras vīrusa pirmā un otrā viļņa laikā, kā arī noskaidrot, cik bieži naida runa ir sastopama Covid-19 vīrusa rakstos pirmā un otrā viļņa laikā. Bakalaura darba struktūra atbilst Rīgas Stradiņa universitātes prasībām un norādījumiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorijas apskata un analīzes, pētnieciskās daļas, diskusijas daļas, nobeiguma, populārzinātniskā apraksta par bakalaura darba nozīmīgākajiem atklājumiem un izmantoto avotu saraksta. Teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām – “Naida runas būtība”, kurā tiek analizēts jēdziens “naida runa”, kā arī apskatīts naida runas jēdziens Latvijā un pasaulē, “Krimināllikumā noteiktā atbildība par naida runas izplatīšanu”, kurā tiek apskatīta un analizēta Krimināllikumā noteiktā atbildība par naida runas pārkāpumiem, “Vārda brīvība Latvijas Republikas Satversmē”, kurā tiek apskatīta un analizēta Latvijas Republikas Satversmē noteiktā vārda brīvība un tās ierobežošana, “Komentārs”, kurā tiek apskatīts un definēts jēdziens “komentārs” un “Covid-19 vīruss Latvijā un pasaulē”, kurā tiek apskatīts Covid-19 vīruss Latvijā un pasaulē, lai uzzinātu, kā tas ir ietekmējis sabiedrību kopumā. Pētnieciskā daļa sastāv no trim sadaļām – “Pētījuma izklāsts un kontentanalīze”, kurā tiek aprakstīta pētījuma jēga un aktualitāte, kā arī pētījuma veids – kontentanalīze, “Metodoloģija”, kurā tiek aprakstīts, kā un ar kādām metodēm tiek veikts pētījums, un “Rezultātu analīze”, kurā tiek analizēti iegūtie rezultāti. “Diskusijas” sadaļā tiek aprakstīts, kā teorijā apskatītais un analizētais tiek savienots ar pētījuma gaitu un iegūtajiem rezultātiem. “Nobeiguma” sadaļā tiek analizēti iegūtie pētījuma rezultāti un izvirzīti priekšlikumi. “Populārzinātniskā apraksta par bakalaura darba nozīmīgākajiem atklājumiem un secinājumiem” sadaļā tiek veidots apraksts par bakalaura darbu RSU Studentu medijam skalak.rsu.lv Bakalaura darba apjoms ir 57 lapaspusēm. Bakalaura darba gaitā tika izmantots 43 avoti.
ANNOTATION Bachelor's work subject is "Covid-19 comments on the news portal Delfi.lv; aspect of hate speech". The main goal is to find out if and how news portal "Delfi" hate speech comments about the first and second wave of Covid-19 differ in each of those periods. Also, how frequently hate speech is found in the comments about the first and second waves of Covid-19. The structure of bachelor work corresponds to Riga Stradins university requirements. It contains an introduction, analysis of theory, research part, discussion, conclusions, popular scientific description about findings, and bibliography. The theoretical part consists of five chapters. Chapter one "Nature of hate speech" contains an analysis of the term "hate speech" reviewed regarding Latvia and the World. Chapter two "Responsibility about violating hate speech laws in the context of Criminal law" contains an analysis of possible charges if hate speech laws are violated. The third chapter "Freedom of speech in the Constitution of Latvia" contains an analysis of freedom of speech laws in the Constitution of Latvia and how it can be limited. The fourth chapter "Comment" defines what is a "comment". Chapter five "Covid-19 in Latvia and the Word" contains a review of Covid-19 in Latvia and the World, and how it has affected society. The research part consists of three chapters, “Research presentation and content analysis” which describes the meaning and relevance of the study, as well as the type of study used — content analysis, “Methodology”, which describes how and which methods are used in the study, and “Analysis of results” which analyses the results obtained. The “Discussion” chapter describes how the theory and analysis are combined together with the course of the study and the results obtained. The “Conclusions” chapter analyses the obtained results of the study and makes suggestions. "Popular scientific description about most important findings and conclusions" section describes the bachelor's work for RSU Student media skalak.rsu.lv Bachelor work is written on 57 pages 43 literature sources have been used in bachelor's work.
Description: Žurnālistika
Journalism
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Information and Communication Sciences
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.