Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTatjana Muravska-
dc.contributor.authorJeļena Kurova-
dc.contributor.otherEiropas studiju fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of European Studiesen-UK
dc.date.accessioned2021-06-13T21:01:20Z-
dc.date.available2021-06-13T21:01:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/4947-
dc.descriptionStarptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomikalv-LV
dc.descriptionInternational Business and Sustainable Economyen-UK
dc.descriptionVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībalv-LV
dc.descriptionManagement, Administration and Real Estate Managementen-UK
dc.description.abstractDarba tirgus ir lielākā ekonomikas sistēmas daļa un kalpo par vienu no uzticamu izmaiņas rādītāju. Darba tirgus pētījuma aktualitāte ir nepieciešama, lai iegūtu priekštatu par izmaiņu tendencēm, šajā darbā izceļas jauniešu darba tirgus izmaiņās un Covid-19 ietekme, tāpēc bakalaura darba ietvaros ir izpētīta Eiropas Savienības darba tirgus kopēja problemātika un salīdzināti Latvijas un Spānijas rādītai nodarbinātībā, jauniešu nodarbinātībā, pandēmijas ietekme un nodarbinātība pēc izglītības līmeņa. Saskaņojot teorētiskas un zinātniskas darba tirgus aspektus Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, autore nonāk pie Latvijas un Spānijas līdzības un atšķirības salīdzinājuma, tādā veidā ir apkopota informācija par darba tirgus jauniešu izmaiņām 5 gadu laikā. Ekspertu intervijās iegūtie viedokļi liecina par vienādu izpratni par darba tirgus izmaiņām un Covid-19 sekām valstīs, kur konkrēts eksperts nodarbojas, savukārt būtiska atšķirība ir izpratnē par valsts programmas piesaisti jauniešiem. Spānijā pastāv mazāk atbalsta programmas un viņi nav populāri jauniešu vidū, bet Latvijā visi eksperti ļoti konkrēti varēja nosaukt vismaz divas programmas, kas liecina par valsts pietiekošu atbalstu jauniešiem. Darba secinājumi un priekšlikumi ļauj saprast cik mainīgs ir jauniešu darba tirgus, kā pandēmija palielināja bezdarbnieku skaitu it īpaši jauniešu vidū, kā digitalizācija atspoguļojas nodarbinātības līmenī un kādas iespējas pastāv pilnveidojot darba attīstības plānu un piesaistīt uzmanību jauniešu sociālo prasmju un iemaņu samazināšanai. Bakalaura darba kopējais apjoms bez pielikumiem ir 63 lpp. Darbs sastāv no trim nodaļām, ietver 28 pielikumus no kuriem 22 attēli, 3 grafiki un 2 tabulas. Izmantotās literatūras saraksts un citi informācijas avoti veido 73 nosaukumus.lv-LV
dc.description.abstractThe labour market is largest part of the economic system and serves as one of the reliable indicators of changes. In the labour market, the study of the relevance of it is necessary, in order to get a picture of the trends in the present work stands out for young people in the labour market changes and Covid-19 impact, the thesis has been examined by the European Union to the labour market, a common problem, and compared to Latvia and Spain running at the employment of young people in employment, the effects of the pandemic and in employment by level of education. By harmonizing theoretical and scientific aspects of the labour market in the European Union and the member states, the author comes to a comparison of the similarities and differences between Latvia and Spain, thus summarizing information on the changes in the labour market amongst young people over 5 years. The opinions obtained in expert interviews show the same understanding of the changes in the labour market and the consequences of Covid-19 in the countries where a particular expert is engaged, while there is a significant difference in the understanding of the attraction of the national programmes to young people. There are fewer support programmes in Spain, and they are not popular among young people, but in Latvia all the experts were able to name at least two programmes very specifically, which shows that the state has sufficient support for young people. The findings and proposals make it possible to understand how the youth labour market is changing, how the pandemic has increased the number of unemployed in particular among young people, how digitalisation is reflected in the level of employment, and what opportunities exist for improving the work development plan and attracting attention to the reduction of young people's social skills and abilities. The total amount of bachelor’s work without attachments is 63 pages. The work consists of three chapters, includes 28 annexes of which 22 Pictures, 3 graphs and 2 tables. The list of used literature and other sources of information consists of 73 titles.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectAtslēgvārdi: darba tirguslv-LV
dc.subjectdarba spēkslv-LV
dc.subjectnodarbinātībalv-LV
dc.subjectjauniešu nodarbinātībalv-LV
dc.subjectCovid-19lv-LV
dc.subjectKeywords: labour marketen-UK
dc.subjectlabour forceen-UK
dc.subjectemploymenten-UK
dc.subjectyouth employmenten-UK
dc.subjectCovid-19en-UK
dc.titleES darba tirgus: Latvijas un Spānijas nodarbinātības analīzelv-LV
dc.title.alternativeEU labour market: Latvian and Spanish employment analysisen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen-UK
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.