Title: Cilvēktiesību būtība un to ierobežošanas pieļaujamība Covid-19 laikā
Other Titles: The essence of human rights and the permissibility of their restriction during Covid-19
Authors: Ilze Bērziņa
Jānis Serts
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Cilvēktiesības;ārkārtas stāvoklis;Covid-19;ierobežojumi;Human Rights;Emergency;Covid-19;Limits
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Šobrīd pasaulē sociāli un politiski ietekmē koronavīrusa Covid-19 pandēmija, kuras rezultātā dzīvību zaudēja vairāk nekā miljons cilvēku, bet miljardiem nācās nedēļām ilgi uzturēties mājās. Globālā veselības krīze nopietni ietekmējusi cilvēktiesību un vārda brīvības stāvokli visā pasaulē. Covid-19 ietekme uz cilvēktiesībām šobrīd ir aktuāla tēma. Daudziem ir jautājums – vai ārkārtas stāvokļa laikā noteiktie ierobežojumi ir pieņemti saskaņā ar cilvēktiesībām. Covid-19 laikā noteiktie ierobežojumi ietekmējuši tādas cilvēktiesības kā - pārvietošanās brīvība, vārda brīvība, izteiksmes brīvība un pulcēšanās brīvība. Pētījuma rezultāti: Pandēmija ir atklājusi arī dzimumu nevienlīdzības visuresamību. Pandēmijas laikā vardarbības ģimenē gadījumi ir strauji pieauguši daudzās Eiropas valstīs. Vēl viena joma, kurā pandēmija ir parādījusi, ka cilvēki joprojām nav vienlīdzīgi, ir piekļuve internetam. Tas ir īpaši satraucoši laikā, kad skolu slēgšana dažās Eiropas valstīs, miljoniem skolēnu ir spiesti paļauties uz internetu, lai studētu un veidotu savas nākotnes pamatus. 20% bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm tika liegta iespēja piekļūt kvalitatīvai izglītībai, izvērtējot vienreizējo pabalstu piešķiršanu par nepilngadīgu bērnu, valdība ir izdalījusi atsevišķu sabiedrības grupu, nepiešķirot atbalstu visām ģimenēm, tas pats vērojams atbalsta piešķiršanas apmērā, kuru piešķir nestrādājošiem iedzīvotājiem, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ ir spiesti palikt mājās vai strādāt attālināti. Neatbilstoša situācija vērojama ilgstošās aprūpēs namos, kur cilvēki ir spiesti uzturēties, jo ir Covid-19 riska grupā, kā arī viņiem ir liegta iespēja satikties ar tuviniekiem un pārvietošanās ierobežojumi. Darba kopējais apjoms: 76 lpp. (neskaitot pielikumu), darbā izmantoti 10 attēli, 1 tabula, 82 izmantotās literatūras avoti un 2pielikumi.
The Coronavirus Covid-19 pandemic, which resulted in the loss of more than a million people, had a social and political impact in the world and billions had to stay at home for weeks. The global health crisis has had a serious impact on the state of human rights and freedom of expression worldwide. The impact of covid-19 on human rights is currently a topical issue. For many, the question is whether the restrictions imposed during the state of emergency have been adopted according to human rights. The restrictions imposed during covid-19 have affected human rights such as freedom of movement, freedom of expression, freedom of expression and freedom of assembly. Study findings: The pandemic has also revealed the ubiquity of gender inequality. Domestic violence has increased rapidly in many European countries during the pandemic. Another area in which the pandemic has shown that people are still not equal is access to the Internet. This is particularly worrying at a time when school closures in some European countries have forced millions of pupils to rely on the Internet to study and build the foundations of their future. 20% of children from disadvantaged families were denied access to quality education when assessing the granting of lump-sum benefits for a child of minors, the government has divided a separate group of society, not granting support to all families, the same is the amount of aid granted to non-working residents forced to stay at home due to the Covid-19 pandemic or work remotely. There is an inappropriate situation in long-term care houses where people are forced to stay, because they are in the Covid-19 risk group, and they are denied the possibility of meeting with relatives and restrictions on movement. Total work: 76 pages (excluding the attachment), 10 images, 1 table, 82 sources of literature and 2 attachments are used.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aptauja.docxNoslēguma darba pielikums21.71 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Juridiska_fakultate_TZNz_2021_Janis_Serts_037408.pdfBakalaura darbs1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.