Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-01-pdk
Title: Alternatīva strīdu izšķiršana sporta tiesībās. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Legal Aspects of Alternative Dispute Resolution in Sports Law. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Mihailovs, Ivans Jānis
Kameņecka-Usova, Marina
Keywords: promocijas darba kopsavilkums;sporta tiesības;alternatīva strīdu izšķiršana;mediācija;sporta strīds
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Kameņecka-Usova, M. 2021. Alternatīva strīdu izšķiršana sporta tiesībās: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – civiltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-01-pdk
Abstract: Promocijas darbs “Alternatīva strīdu izšķiršana sporta tiesībās” ir zinātnisks pētījums, kurā tiek aplūkoti jautājumi, kas izriet no sporta tiesību subjektu tiesiskajām attiecībām, jo īpaši pētīti strīdi starp šādiem subjektiem un to risināšana, izmantojot alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes. Promocijas darba gaitā tika analizēti šādi jautājumi: alternatīvas strīdu izšķiršanas institūts mūsdienu tiesībās, mūsdienu sporta tiesību būtība, mediācija ar sportu saistītu strīdu izšķiršanā, alternatīva strīdu izšķiršana un mediācija, ko praktizē nacionālās un starptautiskās sporta institūcijas, kā arī aplūkoti divi augsta līmeņa sporta strīdi. Rezultātā izveidojās trīs tematiskās secinājumu grupas, kurām sekoja priekšlikumi par termina “sporta strīdu izšķiršana” ieviešanu Latvijas likumos un Latvijas sporta politikas pilnveidi. Apsverot sporta tiesisko attiecību specifisko raksturu, sporta strīdi būtu jāizšķir miermīlīgi, ātri, konfidenciāli un, pats galvenais, tiem vajadzētu radīt harmoniskas un, ja iespējams, neagresīvas attiecības starp strīdā iesaistītajām pusēm, nodrošinot taisnīgu iznākumu, un ņemot vērā iespēju nodarīt kaitējumu citām pusēm, kas nav tieši iesaistītas strīdā, citiem vārdiem sakot, konflikti būtu jāizšķir “sporta ģimenes” ietvaros. Respektīvi, tradicionālos strīdu izšķiršanas līdzekļus, t.i., tiesu nevar uzskatīt par optimālu un labāko variantu, savukārt alternatīvās strīdu izšķiršanas (ADR) metodes var palīdzēt sasniegt vēlamo rezultātu, t.i., mierīgu, ātru, konfidenciālu un harmonisku sporta strīdu izšķiršanu. Tādējādi, sekojot citu valstu labākajai praksei, Latvijas sportistiem būtu jābūt pieejamai specializētai, no sporta federācijām neatkarīgai, sporta strīdu izšķiršanas institūcijai. Promocijas darba mērķis ir izpētīt sporta strīdu izšķiršanas iespējas, izmantojot ADR metodes, to aktualitāti un problēmas, kā arī noskaidrot citu valstu un starptautisko organizāciju praksi šajā jautājumā un sniegt ieteikumus Latvijas sporta regulējuma pilnveidei, lai tas atbilstu sporta strīdu izšķiršanas starptautiskajām tendencēm. Promocijas darbu veido ievads, četras nodaļas, kas sadalītas apakšnodaļās, nobeigums, kurā ietverti secinājumi un ieteikumi, kā arī izmantoto avotu un pielikumu saraksts. Promocijas darba struktūra ir veidota atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem un sasniegtu izvirzīto mērķi. Tas loģiski atklāj pētāmās problēmas būtību. Promocijas darba praktiskā nozīme ir izteikta kā praktisku atziņu kopums, kurā formulēti priekšlikumi par ADR metožu izmantošanu Latvijas sporta strīdos, piedāvājot konkrētus grozījumus Sporta likumā. Izstrādātais pētījums ir vienīgais šāda veida pētījums Latvijā par alternatīvu sporta strīdu izšķiršanu. Līdz šīm Latvijā netika pētītas ne sporta tiesības kā atsevišķa tiesību nozare, ne strīdi starp sporta tiesību subjektiem, nedz arī šādu strīdu veidi un to izšķiršanas iespējas, tāpēc šo pētījumu var izmantot kā pamatu turpmākai sporta tiesību attīstībai un sporta regulējuma izstrādei valsts līmenī, un tas var sniegt ieinteresētajām pusēm labāku izpratni par sporta strīdu raksturu, dažādību un piemērotiem ārpustiesas risināšanas veidiem.
Description: Promocijas darbs izstrādāts RSU. Aizstāvēšana: Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2021.gada 12.martā plkst. 13:00, zoom tiešsaistes platformā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-01-pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2021. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons