Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArtūrs Utināns-
dc.contributor.authorKsenija Gerasimčuka-
dc.contributor.otherMedicīnas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Medicineen-UK
dc.date.accessioned2021-05-02T21:01:26Z-
dc.date.available2021-05-02T21:01:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/4017-
dc.descriptionMedicīnalv-LV
dc.descriptionMedicineen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractIevads: Kritiskās domāšanas prasmes ietver spēju saprast un izskaidrot, pamatoti novērtēt un izdarīt secinājumus. Šīs ir galvenās prasmes, kuras darba devēji meklē absolventos, intervējot darba kandidātus. Tāpēc kritiskā domāšana ir viena no vissvarīgākajām prasmēm, kas jāmāca izglītības iestādē. Dažās skolās un koledžās tiek piedāvāti atsevišķi kursi, kur tiek mācītas atsevišķas KD iemaņas, savukārt citās KD prasmju apmācība ir iekļauta citu kursu kontekstā. Neatkarīgi no mācību metodes kritiskās domāšanas prasmes tiek vērtētas, izmantojot gan publicētās metodes, gan pētnieku izstrādātos instrumentus. KD prasmju novērtēšana turklāt ir svarīga mācību programmas novērtēšanas sastāvdaļa, jo īpaši norādot stiprās un vājās puses, kas saistītas ar katras vērtēšanas procesa daļas detalizētu vērtēšanu. Nesen publicētie pētījumi un literatūras pārskati secina, ka absolventu kritiskās domāšanas prasmju līmenis samazinās un kopumā ir zemāks par vēlamo līmeni. Mērķis: Šī literatūras apskata galvenais mērķis bija salīdzināt un analizēt jau esošo pētījumu rezultātus par kritiskās domāšanas novērtēšanu medicīnas un biznesa fakultāšu studentos. Tika pētīti arī KD rādītāju prognozētāji un novērtēšanas rīki. Metodes: Lai apkopotu pētījumus par attiecīgo tēmu, tika izmantotas vairākas datu bāzes, piemēram, Mendeley, PubMed un Taylor & Francis Group recenzētie žurnāli un raksti. Rezultāti: Šis literatūras apskats parādīja, ka medicīnas studenti demonstrē labākas kritiskās domāšanas prasmes vispārējā kontekstā. No otras puses, biznesa studentiem ir augstāks KD rādītājs, ja tos vērtē ar testiem, kas ietver uzņēmējdarbībai specifiskus jautājumus. Tika konstatēta arī korelācija starp KD rādītāju un novērtējuma punktu vidējo (GPA) rādītāju, Medicīnas koledžas uzņemšanas testa (MCAT) rezultātiem, Scholastic Aptitude Test (SAT). Dzimumu atšķirība tika novērota arī ar augstāku punktu skaitu studentēm. Vairāki autori arī atzīmēja, ka kritiskās domāšanas prasmju novērtēšanas rīki ir jāuzlabo, lai nodrošinātu ticamāku vērtēšanas procesu. Secinājums: Šī literatūras pārskata hipotēze izrādījās pareiza, medicīnas studentiem bija augstāks kritiskās domāšanas rādītājs nekā biznesa studentiem.lv-LV
dc.description.abstractIntroduction: Critical thinking skills include the ability to understand and explain, reasonably evaluate, and make conclusions. These are the core skills employers look for in graduates when interviewing candidates for the job. Therefore critical thinking is one of the most important skills to be taught in the educational institution. Some schools and colleges offer separate courses where single CT skills are taught, while others incorporate CT skills' training in the context of other courses. Independently of teaching method, critical thinking skills are assessed using both published methods and researcher-developed instruments. CT skills assessment is, moreover, an important part of the evaluation of the curriculum, particularly by pointing out the strengths and weaknesses due to detailed scoring of every part of the assessment process. Recently published researches and literature reviews conclude that the level of critical thinking skills in graduates is declining and, in general, is lower than the desired level. Aim: The main aim of this literature review was to compare and analyze results from already existing researches on critical thinking assessment in students of medical and business faculties. The CT score predictors and assessment tools were also investigated. Methods: Several databases were used to collect researches on a relevant theme, such as the Mendeley, PubMed, and the Taylor & Francis Group's peer-reviewed journals and articles. Results: This literature review showed that medical students demonstrate better critical thinking skills in the general context. On the other hand, business students have higher CT scores when assessed with tests that include business-specific questions. There was also found a correlation between the CT score and the Grade Point Average, the Medical College Admission Test's results, the Scholastic Aptitude Test. The difference in gender was also observed with the higher score for the female students. It was also noted by several authors that the critical thinking skills assessment tools should be improved for a more reliable evaluation process. Conclusion: The hypothesis of this literature review was proven correct, medical students show higher critical thinking scores than business students.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectMedicīnas studentilv-LV
dc.subjectbiznesa studentilv-LV
dc.subjectkritiskā domāšanalv-LV
dc.subjectkritiskās domāšanas prasmeslv-LV
dc.subjectkritiskās domāšanas rādītājs.lv-LV
dc.subjectMedical studentsen-UK
dc.subjectbusiness studentsen-UK
dc.subjectcritical thinkingen-UK
dc.subjectcritical thinking skillsen-UK
dc.subjectcritical thinking score.en-UK
dc.titleKritiskās domāšanas prasmes studentiem no medicīnas un biznesa fakultātēmlv-LV
dc.title.alternativeCritical thinking skills in students from medical and business facultiesen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.