Title: Administratīvā atbildība veselības aprūpē
Other Titles: Administrative liability in health care
Authors: Santa Slokenberga
Rūdolfs Lūkass
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Administratīvā atbildība;Medicīnas tiesības;Administrative liability;Medical law
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darba tēma ir “Administratīvā atbildība veselības aprūpē”. Pētījumā tiek analizēti administratīvās atbildības loma veselības aprūpe, tās formulējums, pārkāpumu sastāvi un to piemērošanas problēmas. Rezultātā tika konstatētas problēmas sakarā ar privāto un publisko tiesību sadalījumu, fizisko un juridisko personu atbildības nodalīšanu un sankciju samērīguma noteikšanu un secināts, ka ņemot vērā jaunu sabiedrisko attiecību attīstību ir pieaudzis ar administratīvo atbildību aizsargājamo tiesību un tiesisko interešu būtiskums. Līdz ar to, administratīvajai pārkāpumu lietai veselības aprūpē vienmēr ir jāvērtē tās krimināllietas potenciāls, uz to attiecas soda neizbēgamībās princips, augstāki pierādīšanas standarti, kuri sevī ietver seku novērtēšanas pienākumu. Darbs sastāv no 78 lappusēm.
The topic of the master's thesis is "Administrative responsibility in health care". The paper analyses the role of administrative responsibility in health care, its formulation, the composition of offences and the problems of their application. As a result, problems were identified with the division of private and public law, the separation of responsibilities between natural persons and legal entities and the proportionality of sanctions. In conclusion author concluded that the importance of administrative and legal interests has increased in the light of emerging of new public relations. Thereby, an administrative violation case in health care must be always evaluated as the potential criminal case, so it is subject to the principle of inevitability of punishment and has higher standards of proof, which includes the obligation of assessing the consequences. The work consists of 78 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.