Title: Psiholoģiskas palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptaujas izveides pirmais posms
Other Titles: The first stage of the establishment of a professional identity survey of psychological help providers
Authors: Elīna Akmane
Kristīne Mārtinsone
Agnese Drunka
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: mākslas terapeits;mākslas terapija;profesionālā identitāte;psiholoģiskā palīdzība;psiholoģiskās palīdzības sniedzēji.;art therapist;art therapy;professional identity;psychological help;psychological help provider.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darba mērķis ir izveidot profesionālās identitātes aptauju psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem, iekļaujot tajā pantus, kas atbilst mākslas terapeita profesionālās identitātes specifikai un izpētīt aptaujas atbilstību zinātnē pieņemtiem psihometrikas rādītājiem. Speciālistu profesionālā identitāte un tās formēšanās un attīstīšana ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kas veicina katras profesijas pastāvēšanu (Purvlīce u.c., 2018; Spurgeon, 2012). Nespēja definēt skaidras profesionālās identitātes atšķirības starp profesionāļu grupām, saistās ar draudiem profesijas ilgtermiņa pastāvēšanai (Spurgeon, 2012). Pētījuma metode: pētījuma pirmajā posmā, lai iegūtu kritērijus, kas raksturo mākslas terapeita profesionālo identitāti, tika veikts darbības jomas pārskats. Pētījuma otrajā posmā kopā ar vēl divām pētniecēm (Agnese Kolmane, Elīna Akmane) tika ģenerēti aptaujas panti, kas atbilst mākslas terapeita darbības specifikai un psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem kopumā, kā arī ar ekspertu palīdzību tika veikta izveidoto pantu izvērtēšana. Pētījuma trešajā posmā tika veikta datu ievākšana, izmantojot izveidoto “Aptauju psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes mērīšanai”. Pēc datu iegūšanas tika noskaidrota profesionālās identitātes aptaujas atbilstība zinātnē pieņemtiem psihometrikas rādītājiem. Dati tika iegūti no 239 psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem (psihiatri (n = 13), māsas (n=37), ārsti psihoterapeiti (n = 8), mākslas terapeiti (n=45), psihologi (n = 55), psihoterapijas speciālisti (n = 28) un sociālie darbinieki (n = 53)) - 227 sievietēm un 12 vīriešiem. Pētījuma rezultāti: kritērijus, kas raksturo mākslas terapeita profesionālo identitāti var iedalīt astoņās kategorijās: “Profesionālā mijiedarbība”; “Profesionālais pašvērtējums”; “Profesionālais ”Es””; “Zināšanas par profesiju”; “Profesionālā loma”; “Iesaistīšanās uzvedība”; “Praktizēšana profesijā”, “Sevis kā profesionāļa pilnveidošana”. Pēc faktoru analīzes “Aptauja psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes mērīšanai” sastāv no astoņām skalām, kas aptver trīs sfēras: “Individuālā sfēra” (skalas: “Profesionālais pašvērtējums un pašefektivitāte”; ”Profesionālā attīstība un pilnveide”; “Zināšanas par profesiju”); “Attiecību sfēra” (skalas: ”Savstarpējās profesionālās attiecības”; “Iesaistīšanās uzvedība”); “Kolektīvā sfēra” (skalas: “Piederības izjūta”; “Profesijas ilgtspēja”). Aptauja pēta vienotu pazīmi, skalās kopā ir iekļauti 38 savstarpēji saskanīgi panti (α = 0,715 – 0,873). Tomēr jāatzīmē, ka reakcijas indekss ir augsts trīs no astoņām skalām. Izstrādātā aptauja var kļūt par ieguldījumu psiholoģiskās palīdzības sniedzēju grupu profesionālās identitātes stiprināšanā.
The aim of this master’s thesis is to develop a professional identity survey for psychological caregivers to include articles that would correspond to the specifics of art therapists' professional identity and to determine the survey's compliance with science-based psychometric characteristics. Professional identity and its formation and development are some of the most crucial aspects to facilitate the existence of any profession (Purvlīce u.c., 2018; Spurgeon, 2012). Inability to clearly define professional identity is a risk to the profession's development and its long-term existence (Spurgeon, 2012). Method: To determine the criteria which would describe the professional identity of an art therapist, the first phase of the study includes an overview of the professional field. During the second phase of the study, in collaboration with two other researchers (Agnese Kolmane, Elīna Akmane) survey articles were generated in accordance with the professional specifics of art therapists and psychological caregivers in general; with the help from the field experts, the generated articles were evaluated. During the third phase, data were gathered using the developed professional identity survey. After the data were compiled, the survey's concordance with science-based psychometric characteristics was determined. The data were acquired from 239 respondents-psychological caregivers: psychiatrists (n=13), nurses (n=37), doctors-psychotherapists (n=8), art therapists (n=45), psychologists (n=55), psychotherapy specialists (n=28), social workers (n=53), 227 women and 12 men. Results: The criteria which characterize the professional identity of an art therapist can be divided into eight categories: “Professional interaction”; “Professional self-value”; “Professional 'I'”; “Professional expertise”; “Engaging Behavior”; “Practicing in a profession”; “Improving oneself as a professional”; “Professional role”. After the analysis of factors, the survey for measuring the professional identity of psychological caregivers contains eight scales comprising three spheres: “Individual sphere” (scales “Professional self-value and effectiveness”; “Professional development and improvement”; “Professional expertise”); “Relationship sphere” (scales “Professional interpersonal relations”; “Involvement behaviour”) “Collective sphere” (scales “Sense of belonging”; “Sustainability of profession”). In total, the scales contain 38 articles. The survey studies a uniform feature; the articles are mutually consistent across all scales (α = 0,715 – 0,873). The survey can contribute to strengthening and sustaining the professional identity of psychological caregiving groups.
Description: Mākslas terapija
Art Therapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.