Title: Sociālie tīkli kā informācijas avots par veselīgu uzturu
Other Titles: Social media as a healthy nutrition information source
Authors: Inese Siksna
Anna Rozīte
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: Atslēgas vārdi: sociālie mediji;uzturs;informācijas avots.;Keywords: social media;nutrition;information source.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Neinfekcijas slimības ir biežākais nāves iemesls mūsdienās. Informācijas sniegšana sabiedrībai ir viens no svarīgākajiem aspektiem neinfekciju slimību apkarošanā. Mūsdienās informācijas avoti par veselību un uzturu ir mainījušies. Sociālie tīkli ir viens no visvairāk izmantotajiem resursiem informācijas ieguvei veselības jautājumos. Katru gadu pieaug sociālo tīklu lietotāju skaits pasaulē un Latvijā. Šī darba mērķis bija noskaidrot Latvijas sociālo tīklu lietotāju paradumus saistībā ar sociālajiem tīkliem kā informācijas avotu par veselīgu uzturu. Šī darba ietvaros tika veikta anketēšana, kurā piedalījās 1386 pilngadīgi sociālo tīklu lietotāji no Latvijas, ka arī tika veikta sociālo tīklu informācijas avotu analīze ar veselīga uztura saistītām tēmām. Šī pētījuma ietvaros atsaucīgākas aptaujai bija sievietes, kas, iespējams, ir saistīts arī ar sociālo tīklu lietošanas paradumiem. Statistiski nozīmīgas atšķirības ir svaram, respektīvi, tiem, kuri neizmanto sociālos tīklus, svars ir vidēji augstāks un arī ķermeņa masas indekss, tiem, kuri neizmanto sociālos tīklus, ir vidēji par 1 kg/m2 vienību augstāks nekā tiem, kuri tos izmanto (24 pret 23 kg/m2). Neraugoties uz to, ka sociālie tīkli sniedz daudz priekšrocības kā informācijas avots, viena no lielākajām problēmām ir grūtības novērtēt informācijas un tā avotu patiesumu un kvalitāti, to pierāda arī šī pētījuma rezultāti, piektā daļa no kopējā respondentu skaita neuzskata tos par vērtīgiem informācijas avotiem. Visbiežāk cilvēki meklē informāciju tieši fitnesa treneru un uztura speciālistu kontos. Sociālo tīklu lietotāju visvairāk interesē padomi par veselīga uztura paradumiem ikdienā un receptes. Mirkļabirkas (#) kopumā pārāk bieži cilvēki neizmanto (10%), lai meklētu informāciju par veselīgu uzturu sociālajos tīklos, pārsvarā informācija tiek atrasta kontos, kam jau seko. Sociālo tīklu lietotāji visbiežāk interesē tēmas par cukuru (tā samazināšanu ikdienas uzturā), apzinātu jeb intuitīvu ēšanu, arī informācija par vitamīniem, uztura bagātinātājiem, intermitējoša (intervālu) badošanās, kā arī kviešu miltu alternatīvu un bezglutēna diētas idejas tika daudzas reizes pieminēta. Tas atspoguļo arī šī brīža sabiedrībā aktuālās tēmas un jautājumus par uzturu.
Non-communicable diseases are the most frequent cause of death today. Providing information to the public is one of the most important aspects in the fight against non-communicable diseases. Today, sources of information on health and nutrition have changed. Social networks are one of the most widely used resources for obtaining information on questions of health. The number of social network users in the world and in Latvia is growing every year. The aim of this work is to find out the habits of Latvian social network users in connection to social networks as a source of information about healthy nutrition. Within the framework of this work, a questionnaire was conducted, in which 1386 adult users of social networks from Latvia participated, and an analysis of social network information sources on topics related to healthy nutrition was also performed. In this study, women were more responsive to the survey, which may also be related to social networking habits. There are statistically significant differences in weight, those who do not use social networks have a higher average weight and also BMI (body mass index), those who do not use social networks have an average BMI that’s 1 kg / m2 higher than those who use social networks (24 against 23 kg / m2). Despite the fact that social networks offer many advantages as a source of information, one of this source’s biggest problems is the difficulty of assessing the truthfulness and quality of information and its sources, this is also proven by the results of this study, as one-fifth of respondents do not consider social networks valuable sources of information. Most people search for information directly on the accounts of fitness trainers and nutritionists. Social network users are most interested in tips on healthy eating habits and recipes. Hashtags (#) are generally not used by people too often (by 10% of people) to search for information on healthy eating on social networks, mostly information is found on accounts that they are already following. Social network users are most often interested in topics on sugar (how to reduce it in the daily diet), conscious or intuitive eating; also mentioned many times were information on vitamins, food supplements, intermittent (interval) fasting, and alternatives to wheat flour and gluten-free diet ideas. These could reflect the current relevant topics regarding nutrition in society.
Description: Uzturs
Nutrition
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.