Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.028-042
Title: Pacienta autonomijas un integritātes aizsardzība tiesību aktos
Other Titles: Protection of Patient Autonomy and Integrity in Law
Authors: Lieljuksis, Aldis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: Satversme;Krimināllikums;Satversmes tiesa;informētā piekrišana;Satversme (the Constitution);Constitutional Court;informed consent
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 28.–42. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.028-042
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Vairākās Eiropas valstīs – Polijā, Portugālē un Lihtenšteinā – paredzēta kriminālatbildība ne tikai par pacientam nodarītu kaitējumu veselības aprūpē, bet arī tad, ja ārstniecība veikta bez pacienta piekrišanas situācijās, kad tā bija nepieciešama, jo tādējādi ir prettiesiski aizskartas cilvēka pamattiesības. Pētījums veikts, lai noskaidrotu, kādās Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas tiesību normās tiek garantēta personas autonomija un integritāte kā cilvēka pamattiesību neatņemama vērtība, kā arī ielasāma pacienta informētā piekrišana kā pacienta galvenais līdzeklis šo aizsargājamo interešu nodrošināšanā.
Several European countries, for instance, Poland, Portugal and Liechtenstein, provide for criminal liability not only for harm to a patient in healthcare but also for treatment without the patient’s consent in situations where it was necessary because of an unlawful violation of fundamental rights. The study was conducted to find out which legal norms of Chapter VIII of the Satversme (the Constitution) of the Republic of Latvia guarantee autonomy and integrity of a person, as an integral value of fundamental human rights, as well as the patient’s informed consent as the patient’s main means of ensuring these protected interests. Whether the protection of these interests is sufficiently effective or should also be provided for in a separate provision of the Criminal Law will be clarified in another study.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.028-042
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-18_03_Lieljuksis-Aldis_028-042.pdf268.36 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons