Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.089-096
Title: Valsts policijas pārvaldes sistēmas reforma
Other Titles: Reform of the State Police Administration System
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: reforma;demilitarizācija;decentralizācija;pārvalde;reform;demilitarisation;decentralisation;governance
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 89.–96. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.089-096
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Šajā rakstā ir sniegts pārskats par policijas struktūru un procesu reformu veidu izmaiņām demokrātijas pārejas kontekstā. Sākumā tiks apskatīts demokrātiskas policijas darbības jēdziens kā viens no policijas reformas mērķiem, un pēc tam arī daži šķēršļi un problēmas, ar kuriem nākas saskarties reformu gaitā. Policijas pārvaldes sistēmas reformai ir būtiska nozīme, valstij pārejot uz demokrātisku pārvaldes formu. Virzībai uz demilitarizāciju un decentralizāciju ir liela nozīme policijas pārvaldes sistēmas reformas procesā.
The article provides an overview of changes in the way police structures and processes are reformed in the context of the democratic transition. It begins by looking at the concept of democratic policing as one of the aims of police reform, as well as some of the obstacles and challenges that it faces in the course of reform. Reform of the police administration system is essential for the country’s transition to a democratic form of government. The move towards demilitarisation and decentralisation is important in the process of reforming the police administration.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.089-096
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-18_08_Matvejevs-Aleksandrs_089-096.pdf172.67 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons