Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.155-166
Title: Meaning Behind the 2018 PRC Constitution Amendments – Application of Political Discourse Analysis to the “New Era” Narratives of Xi Jinping
Other Titles: ĶTR 2018. gada Konstitūcijas grozījumu nozīme: politiskā diskursa analīzes piemērošana Sji Dzjiņpina “Jaunā laikmeta” naratīviem
Authors: Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra
Rīga Stradiņš University, China Studies Centre, Latvia
Keywords: China;Constitution;Xi Jinping;New Era;political discourse analysis;Ķīnas Tautas Republika, Konstitūcijas grozījumi, Sji Dziņpins, Jaunā laikmeta naratīvi.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 155.–166. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.155-166
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Although opinions vary as to the degree of assertiveness of China’s leadership under the Xi Jinping rule in comparison to Hu Jintao, the fact that China under Xi has set out on a new, more persuasive discursive path regarding its historical role and position global futures has been confirmed both by analysts inside and outside of the PRC – particularly after the 2018 PRC Constitution Amendment, which introduced “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese characteristics for a New Era”, among other additions. This paper serves the purpose of explaining the meaning of the official discursive strategies behind the “New Era” concept as presented by Xi Jinping during his Report at the 19th National Congress of the Communist Party of China by examining the grand narratives that surround it, ultimately contributing to the research of the logic behind Xi Jinping’s agenda vis-a-vis China’s desired position. A total of three overarching New Era narratives have been established: the mission narrative, the international influence narrative, and the party governance narrative. The paper argues that the main task of all three narratives is to provide arguments in support of Xi Jinping’s ideological innovation. Methodologically, the paper draws on the Political Discourse Analysis theory.
Lai gan viedokļi par Ķīnas valdības pašpārliecinātības pakāpi Sji Dzjiņpina laikā salīdzinājumā ar Hu Dziņtao laiku mēdz atšķirties, faktu, ka Ķīna Sji vadībā ir izvēlējusies jaunu, pārliecinošāku diskursīvu stratēģiju attiecībā uz tās vēsturisko lomu un vietu globālajā nākotnē, apstiprina pētnieki gan ĶTR, gan ārpus tās – it īpaši pēc 2018. gada ĶTR Konstitūcijas grozījumiem, kurā tika iekļauta arī “Sji Dzjiņpina doma par sociālismu ar ķīniešu nokrāsu Jaunajam laikmetam”. Šī raksta mērķis ir izskaidrot “Jaunā laikmeta“ koncepcijas pamatā esošās oficiālās diskursīvi konstitucionālās stratēģijas izpausmes Sji Dzjiņpina ziņojumā Ķīnas Komunistiskās partijas 19. Nacionālajam kongresam, šādi veicinot Sji Dzjiņpina darba kārtības izpēti. Kopumā ir atklāti trīs visaptveroši “Jaunā laikmeta naratīvi”: misijas naratīvs, starptautiskās ietekmes naratīvs un partijas pārvaldes naratīvs. Rakstā secināts, ka visu trīs naratīvu galvenais uzdevums ir sniegt argumentus Sji Dzjiņpina ideoloģiskās inovācijas atbalstam. Metodoloģiski raksts balstās tiesiski politiskā diskursa analīzes teorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.155-166
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons