Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.167-176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSavickis, Silvestrs-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.date.accessioned2020-12-22T09:49:19Z-
dc.date.available2020-12-22T09:49:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 167.–176. lpp. ttps://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.167-176-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other167-176-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/2849-
dc.description.abstractPubliskā diplomātija ieņem aizvien nozīmīgāku lomu pasaules valstu ārpolitikā. Informācijas tehnoloģiju attīstība un sociālo tīklu popularitātes straujais pieaugums liek diplomātiem izmantot modernos informācijas kanālus publiskās diplomātijas un ārpolitikas mērķu sasniegšanai. Sociālo tīklu izmantošanas efektivitāti iespējams izmērīt, noskaidrojot diplomātu spēju veidot vēlamo dienaskārtību digitālajā vidē, kas arī ir šī raksta mērķis. Publikācijā aplūkota Latvijas Ārlietu ministrijas spēja veidot digitālo dienaskārtību publiskās diplomātijas laukā. Šī publikācija ir plašāka pētījuma sastāvdaļa, kura ietvaros tika analizēti trīs Baltijas valstu Ārlietu ministriju oficiālo Facebook kontu ieraksti 2019. gadā. Pielietojot Oksfordas Universitātes digitālās diplomātijas pētnieku izstrādāto metodoloģiju, tika analizēts, kādas ir katras valsts publiskās diplomātijas prioritātes digitālajā vidē, kā arī publikas reakcijas un iesaistes apjoms, reaģējot uz šīm prioritātēm. Pētījuma rezultāts ļāva pierādīt, ka Latvijas Ārlietu ministrija spēj veidot digitālo dienaskārtību, un vienlaikus rosināja diskusiju, kā arī izgaismoja jaunus aspektus digitālās diplomātijas pētniecības laukā.-
dc.description.abstractPublic diplomacy plays an increasingly important role in the foreign policy of countries around the world. The development of information technologies and the rapid rise in the popularity of social networks motivate diplomats to use modern information channels to achieve public diplomacy and foreign policy objectives. The effectiveness of the use of social networks can be measured by clarifying the ability of diplomats to set the desired agenda in the digital environment, which is also the aim of this study. This article looks at digital agenda setting ability of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia in the field of public diplomacy. It is a part of a broader study where the posts on official Facebook accounts of the Ministries of Foreign Affairs of the Baltic States in 2019 were specifically analysed. The methodology developed by the researchers of digital diplomacy at Oxford University was used to analyse the priorities of each country’s public diplomacy in the digital environment and the extent of public response and engagement in response to these priorities. The results of the study demonstrated the digital agenda setting ability of MFA of Latvia, while encouraging discussion and highlighting new aspects in the field of research of digital diplomacy.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2020, 3 (18)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectdigitālā diplomātija-
dc.subjectjaunā publiskā diplomātija-
dc.subjectsociālie tīkli-
dc.subjecte-pārvalde-
dc.subjectdigital diplomacy-
dc.subjectnew public diplomacy-
dc.subjectsocial networks-
dc.subjecte-government-
dc.titleDigitālā dienaskārtība un publiskā diplomātija Latvijā-
dc.title.alternativeDigital Agenda Setting and Public Diplomacy of Latvia-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.167-176-
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-18_15_Savickis-Silvestrs_167-176.pdf190.25 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons