Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-03_pdk
Title: Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustamo īpašumu. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Problems of the Institution of Co-Ownership in Real Estate Transactions. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Joksts, Osvalds
Kudeikina, Inga
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – civiltiesības;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Kudeikina, I. 2015. Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustamo īpašumu: Promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – civiltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-03_pdk
Abstract: Promocijas darba mērķis ir tiesību aktu, judikatūras un tiesību doktrīnas analīze un interpretācija to kopsakarībā, lai izvērsti atklātu kopīpašuma kā tiesību institūta raksturu darījumos ar nekustamo īpašumu, analizējot esošās problēmas un pretrunas un izsakot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Promocijas darbu veido ievads, piecas pamatdaļas, kuras ir sadalītas vairākās apakšnodaļās, secinājumi un priekšlikumi un izmantotās literatūras saraksts. Darba struktūra izvēlēta, lai loģiski un secīgi atklātu kopīpašuma institūta problemātiku darījumos ar nekustamo īpašumu. Darba ievadā ir pamatota pētāmās tēmas aktualitāte, norādīts pētījuma mērķis un mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi, norādīts pētījuma priekšmets un objekts, kā arī raksturotas pētījumā izmantotās zinātniskās metodes. Darba pirmajā nodaļā autore aplūko kopīpašuma tiesisko dabu, definē kopīpašuma kā īpašuma apgrūtinājuma komponentes, izvērtējot to ietekmi uz darījumiem ar nekustamo īpašumu. Darba otrā nodaļa veltīta jautājumiem, kas skar īpašuma tiesības kā absolūtas tiesības tranformāciju darījumos ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu. Aplūkoti jautājumi par sabiedrības interešu aizsardzību, veicot darījumus ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu, vides tiesību un teritorijas plānošanas tiesību kontekstā, kā arī kopīpašnieku socializācijas problēmām kopīpašumā. Promocijas darba trešajā nodaļā autore izskata atbildības nošķiršanas problēmas par pārkāpumiem darījumos ar nekustamo īpašumu un darījumu unifikācijas problēmas, pievēršoties jautājumiem par prakses saskaņošanu ar tiesību aktu prasībām darījumos, kas izriet no kopīpašuma dalītas lietošanas. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta kopīpašuma izbeigšana kā kopīpašnieka tiesību realizēšanas veids, akcentējot kopīpašuma reālās sadales tiesisko regulējumu un tā ietekmi uz kopīpašuma dalīšanas tiesības izlietošanu. Darba piektajā nodaļā autore aplūko jautājumus par civiltiesisko strīdu, kas rodas no kopīpašuma tiesiskajām attiecībām, juridiskajām īpatnībām, par šādu strīdu prevencijas iespējām, kas paaugstinātu darījumu drošību un būtu lietderīgi no procesuālās ekonomijas viedokļa. Pamatojoties uz zinātnisko avotu teorētisko analīzi un pētījumā iegūtajiem empīriskajiem rezultātiem, ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Promocijas darbā izmantotās literatūras saraksts sastāv no 199 avotiem latviešu, angļu, vācu un krievu valodās, tiesību aktiem, tiesu prakses materiāliem un zemesgrāmatu foliju materiāliem.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2015. gada 20. martā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-03_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-03_Kudeikina-Inga_PDK_15-032.pdf854.57 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons