Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-19_pdk
Title: Cesijas tiesiskā regulējuma modernizācijas virzieni Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Modernization Tendencies for Cession’s Legal Regulation in Latvia. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Joksts, Osvalds
Ņemenova, Vita
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – civiltiesības;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Ņemenova, V. 2015. Cesijas tiesiskā regulējuma modernizācijas virzieni Latvijā: Promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – civiltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-19_pdk
Abstract: Promocijas darba mērķis ir apzināt pastāvošās nepilnības cesijas tiesiskajā regulēšanā Latvijā, izvirzīt jaunas teorētiskas idejas un atziņas cesijas tiesiskās regulēšanas kontekstā, izstrādāt konkrētus priekšlikumus cesijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai Latvijā. Promocijas darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām ar apakšnodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā autore izskata cesijas būtību, analizē tās izpratni tiesību teorijā. Otrajā nodaļā tiek analizēta cesijas attīstība vēsturiskā skatījumā, apskatīti tās pirmsākumi Romiešu tiesībās, kā arī cesijas tiesiskā regulējuma turpmākā attīstība dažādās valstīs. Trešajā nodaļā tiek apskatīti dažādi cedējamo prasījumu veidi, analizēti no zinātniskā un tiesiskā viedokļa. Ceturtajā nodaļā autore analizē cesijas līgumu no tiesību teorijas un likumdošanas viedokļa. Tiek apskatīts cesijas līgums no abstraktuma un kauzualitātes viedokļa, analizēti cesijas līguma spēkā esamības nosacījumi, prasījuma pārejas un ar prasījumu saistīto tiesību pārejas dažādi aspekti. Tiek analizētas cedenta un cesionāra saistības un to izpildes vai neizpildes tiesiskās sekas. Piektajā nodaļā tiek apskatīti cesijas ierobežojumi, analizēti līguma brīvības kontekstā. Sestajā nodaļā autore analizē parādnieka aizsardzību noteikto tiesbu aktos tādu kā parādnieka iebildumus un tiesības uz ieskaitu. Nobeigumā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi tiesbu normu pilnveidošanai cesijas tiesiskā regulējuma jomā Latvijā.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2015. gada 28. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-19_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-19_Njemenova-Vita_PDK_15-220.pdf682.42 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons