Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.108-116
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZanders, Ansis-
dc.contributor.authorKlāviņa, Gerda-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Latvija-
dc.date.accessioned2020-11-03T19:16:30Z-
dc.date.available2020-11-03T19:16:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 108.–116. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.108-116-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other108-116-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2422-
dc.description.abstractKriminālprocesa likumā noteiktais tiesiskais regulējums atļauj kriminālprocesā izmantot operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem [3, 127. pants]. Gan mūsdienās pastāvošais noziedzīgo nodarījumu internacionālais raksturs, gan apstāklis, ka noziedzīgie nodarījumi tiek izdarīti tā, ka arvien grūtāk pierādīt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainu, vienkārši izmantojot parastas kriminālprocesuālas metodes un līdzekļus, ir pamats arvien biežāk kriminālprocesā izmantot operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem. Veicot operatīvās darbības pasākumus, ļoti būtiski tiek ierobežotas to personu cilvēktiesības, attiecībā uz kurām šie pasākumi tiek veikti. Vienlīdz būtisks jautājums, veicot operatīvās darbības pasākumus, ir operatīvās darbības metožu neatklāšana. Abi šie aspekti ir būtiski, kriminālprocesā izmantojot operatīvās darbības pasākumu laikā iegūtās ziņas par faktiem. Šajā publikācijā tiek apskatīti normatīvajos aktos noteiktie priekšnosacījumi, lai operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem varētu izmantot kriminālprocesā, kā arī analizēti problēmjautājumi, kas saistīti ar šo ziņu izmantošanu kriminālprocesā.-
dc.description.abstractThe Criminal Procedure Law allows the use of information obtained during operative activities in criminal proceedings. The international nature of crime and the difficulty of proving it are the basis for the increasing use of information obtained during operational activities in criminal proceedings. The human rights of the persons in respect of whom these measures are taken are severely restricted in the course of operational activities. An equally important issue in operational activities is the non-disclosure of methods. Both aspects are relevant when using information obtained during operational activities in criminal proceedings. This publication will look at legal preconditions for the use of information obtained during operational activities in criminal proceedings. Problems related to the use of information obtained in operational activities in criminal proceedings will be analysed.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2020, 2 (17)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectoperatīvās darbības pasākumi-
dc.subjectpierādīšana-
dc.subjectcriminal proceedings-
dc.subjectoperational activities-
dc.subjectproof-
dc.titleOperatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošana kriminālprocesā-
dc.title.alternativeLegal Preconditions for Use of Information Obtained during Operational Activities in Criminal Proceedings-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.108-116-
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_10_Zanders-Klaavinja_108-116.pdf206.09 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons