Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.089-107
Title: Slepenu izmeklēšanas metožu lietošanas principu attiecināmība uz likumā “Par policiju” paredzētā kontrolpirkuma izpildi
Other Titles: Applicability of Principles for the Use of Secret Investigative Methods to the Test-Purchase Regulated by Law “On police”
Authors: Grinciuns, Mārcis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: operatīvā darbība;operatīvais eksperiments;kontrolpirkums;policijas kontrolpirkums;kontrolpirkuma izpildes principi;kūdīšana;provokācija;operational activities;operational experiment;investigatory experiment;test-purchase;police test-purchase;principles of executing a test-purchase;entrapment;incitement;provocation
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 89.–107. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.089-107
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: Rakstā tiek pētīta Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) pausto slepeno izmeklēšanas metožu (undercover operations) izpildes principu attiecināmība uz likumā “Par policiju” noteiktā kontrolpirkuma (turpmāk rakstā – policijas kontrolpirkums) izpildi. Policijas kontrolpirkums galvenokārt tiek veikts, lai atklātu administratīvos pārkāpumus, kuru izskatīšana nav piekritīga ECT, jo Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk rakstā – Konvencija) 6. pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu paredzētas apsūdzētajiem krimināllietās [1, angļu valodas versija]. Taču atsevišķos gadījumos arī administratīvais pārkāpums (vai disciplinārpārkāpums) var būt piekritīgs ECT kompetencei – tas atkarīgs no tā, kāda rakstura pārkāpums tiek izmeklēts un kāds sods par tā izdarīšanu paredzēts. ECT ir definējusi trīs kritērijus, pēc kuriem tā vērtē, vai pārkāpums atbilst krimināla pārkāpuma būtībai un ir piekritīgs Konvencijas 6. pantam. Aktuāls ir jautājums, vai likumpārkāpumi, kuru izmeklēšanā ir paredzēts izmantot policijas kontrolpirkumu, ir piekritīgi Konvencijas 6. pantam, un, ja tā, vai policijas kontrolpirkuma normatīvais regulējums ir atbilstošs ECT paustajiem slepenu izmeklēšanas metožu lietojuma principiem (nosacījumiem).
The article examines the relevance of the principles of the use of secret investigation methods (undercover operations) expressed by the European Court of Human Rights (ECHR) to the test-purchase measure set out in the Law “On police” (police test-purchase). The police test-purchase mainly is used to detect administrative offences which are not subject to review by the ECHR, since the right to a fair trial provided in Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention) is reserved for defendants in criminal proceedings. The question is whether the offences, where police test-purchase is used as part of investigation, are subject to Article 6 of the Convention, and if so, whether the regulatory framework for police control is in line with the principles (conditions) of the use of secret investigative methods expressed by the ECHR.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.089-107
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_09_Grinciuns_089-107.pdf285.7 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons