Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.066-071
Title: “Public Administration” in the Latvian and Ukrainian Administrative and Legal Traditions
Other Titles: Valsts pārvaldes institūts Latvijas un Ukrainas administratīvajā un tiesiskajā sistēmā
Authors: Agapova, Elena ¹
Palkova, Karina ²
¹ M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations, Ukraine
² Faculty of Law, Rīga Stradiņš University, Latvia
Keywords: public administration;administrative law;SIGMA;principles;valsts pārvalde;administratīvās tiesības;SIGMA;principi
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 66.–71. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.066-071
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: Public administration has been studied in this article from the position of administrative and legal science. The implementation of great contribution in the formation of “Public administration” theory by American law schools, which have provided a basis of modern scientific approaches, has been emphasised by the Author. During the analysis of Ukrainian and Latvian scientists’ approaches remarks on understanding of public administration, strong connection between administrative law and public administration has been revealed by the Authors. It has been established that both Latvian and Ukrainian administrative law scientists have similar approaches to understanding public administration. It has been identified as the form of realisation of the executive branch of governmental power. The functioning of public administration in the Republic of Latvia is based on the principles of the rule of law. The Author stresses that Ukraine, during holding on the reform of public administration, applies SIGMA recommendations (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries). The efficiency of the SIGMA programme in Ukraine has been proved, within the framework of which Ukrainian legislation has been brought into line and new laws have been adopted (the Law of Ukraine On Civil Service, the Law of Ukraine On Administrative Procedure). It is concluded that administrative law is one of the main tools through which public administration is carried out in the Republic of Latvia and Ukraine.
Rakstā ir analizēts valsts pārvaldes institūts un tā kopīgās un atšķirīgās iezīmes Latvijas un Ukrainas kontekstā, veicot zinātnieku viedokļu analīzi un īpaši uzsverot lielo Amerikas Savienoto Valstu zinātnisko ieguldījumu valsts pārvaldes teorijas veidošanā, kas ir pamats mūsdienu zinātniskajām pieejām. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu Latvijā valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā, un neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas. Valsts pārvaldes darbība Latvijā balstās uz likuma varas principiem. Savukārt Ukrainas pieeja valsts pārvaldes politikas īstenošanai ir atšķirīga, respektīvi, pārvaldes reformas ietvaros Ukraina īsteno SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) sniegtus ieteikumus, kā rezultātā Ukrainas tiesību aktos ir veiktas jaunas iestrādes un pieņemta virkne jaunu likumu, piemēram, Ukrainas likums “Par civildienestu” un Ukrainas likums “Par administratīvo procesu”. Darba nobeigumā secināts, ka, neraugoties uz valstu tiesību sistēmu atšķirībām, administratīvās tiesības ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru starpniecību Latvijas Republikā un Ukrainā tiek realizēta valsts pārvaldes funkcija.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.066-071
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_07_Agapova-Palkova_066-071.pdf157.71 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons