Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.060-065
Title: Importance of Legal Criteria for State Recognition: How Legitimate is State Recognition in International Law?
Other Titles: Juridisko kritēriju nozīme valsts atzīšanā: cik leģitīma ir valsts atzīšana starptautiskajās tiesībās?
Authors: Chakhvadze, George ¹
Grasis, Janis ²
¹ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
² Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: recognition of states;legal criteria;legitimacy;valstu atzīšana;juridiskie kritēriji;leģitimitāte
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 60.–65. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.060-065
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: The article discusses some aspects of the recognition of states in international law. Taking into account current political situation in the world, the issue of state recognition at present is very important and topical. Recognition of new states is an act that can be performed by other states. Recognition of states is normally expressed by states addressing newly formed states and declaring the nature of their relationship with their government. Frequently the issue of state recognition is related to the mode of state origin. The article argues that during the collapse of colonial systems as the result of the demise of the Soviet Union, the institution of state recognition had certain specific, and such criteria are no longer applicable with respect to unitary states. It is shown that nowadays state recognition is still non-codified, and the practice of states is very diverse. Any act of foreign state recognition is justified unless it contradicts peremptory norms of international law. The Paper proposes the need for legal criteria for state recognition, because under current circumstances, the purpose of state recognition may not still be legitimate even when formal criteria of jus cogens norms are met. The introduction of such criteria would guarantee more credibility and sustainability in international relations.
Rakstā apskatīti atsevišķi valstu atzīšanas aspekti starptautiskajās tiesībās. Ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju pasaulē, šobrīd valsts atzīšanas jautājums ir ļoti svarīgs un aktuāls. Jaunu valstu atzīšana ir darbība, kuru var veikt citas valstis. Valstu atzīšana parasti notiek, kad valstis vēršas pie jaunizveidotajām valstīm un paziņo par attiecību būtību ar to valdību. Bieži jautājums par valsts atzīšanu ir saistīts ar valsts izcelsmes veidu. Rakstā tiek apgalvots, ka koloniālo sistēmu, Padomju Savienības sabrukuma laikā valsts atzīšanas institūcijai bija zināma specifika, un šādus kritērijus vairs nepiemēro attiecībā uz unitārajām valstīm. Līdz ar to var apgalvot, ka mūsdienās valsts atzīšana joprojām nav kodificēta un valstu prakse ir ļoti dažāda. Jebkurš vienpusējs ārvalsts atzīšanas akts ir pamatots, ja vien tas nav pretrunā ar obligātajām starptautisko tiesību normām. Darbā izskan ierosinājums, ka ir nepieciešami juridiski kritēriji valsts atzīšanai, jo pašreizējos apstākļos valsts atzīšanas mērķis joprojām var nebūt likumīgs pat tad, ja ir izpildīti jus cogens normu formālie kritēriji. Šādu kritēriju ieviešana garantētu lielāku uzticamību un ilgtspēju starptautiskajās attiecībās.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.060-065
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_06_Chakhvadze-Grasis_060-065.pdf156.44 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons