Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.051-059
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSiliņš, Austris-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija-
dc.date.accessioned2020-11-03T19:16:30Z-
dc.date.available2020-11-03T19:16:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 51.–59. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.051-059-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other51-59-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2417-
dc.description.abstractLatvijā pēc kriminālprocesu izbeigšanas tiesībsargājošo iestāžu deponēto līdzekļu kontos tiek ilgstoši uzglabāti naudas atlikumi, kurus tiesiskā regulējuma dēļ nav iespējams novirzīt paredzētajam mērķim, proti, atdot naudas devējam vai ieskaitīt šos naudas līdzekļus valsts budžetā. Kā viens no drošības līdzekļu veidiem kriminālprocesā tiek piemērota drošības nauda. Drošības nauda tiek izraudzīta arī likumā minētajos gadījumos, kad lemj par apcietinājuma piemērošanu. Kriminālprocesa laikā izņemto naudu un drošības naudu ieskaita tiesībsargājošo iestāžu deponēto līdzekļu kontos. Tiesībsargājošās iestādes, kurām izveidoti šādi konti, atbilstoši procesa virzītāja nolēmumiem veic kontā iemaksātās kriminālprocesā izņemtās naudas un drošības naudas atmaksu vai iemaksu valsts budžetā. Nosakot konkrētas darbības, kas jāveic ar naudu, kas atrodas deponēto līdzekļu kontos, likumdevējs nav paredzējis vienotu procesu, kā nauda atdodama. Problēmsituācija rodas arī tādēļ, ka ne vienmēr ir iespējams naudu atdot tās devējam. Rakstā tiek pētīts tiesiskais regulējums, kādas ir iestādes tiesības rīkoties ar šo naudu, un sniegti priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai, lai šo situāciju uzlabotu un deponēto līdzekļu kontos ilgstoši neglabātos naudas atlikumi.-
dc.description.abstractIn Latvia, cash balances are stored for a long time in institutions deposited funds accounts, in terminated criminal proceedings, which within the legal framework cannot be directed to the intended purpose, namely, to return the money to the lender or transfer it to the state budget. As one of the types of security measures, a security deposit is applicable in criminal proceedings. The security deposit is also selected in the cases referred to in the law, when it is decided on the application of a security measure – detention. Money withdrawn in criminal proceedings and security money shall be credited to the accounts of funds deposited by law enforcement authorities. Law enforcement authorities to which such accounts have been established shall, in accordance with the decisions of the person conducting the proceedings, reimburse the withdrawn money and security deposit paid into the account or deposit it into the state budget. When determining specific actions to be performed with money held in deposited funds accounts, the legislator has not provided for a unified process by how money shall be returned, as well as a problem situation arises because it is not always practically possible to return money to the lender. The article will study the legal framework how the institution is entitled to dispose of this money, and provide proposals for improving the regulatory framework to improve the current situation, as a result, funds would not be stored in the deposited funds accounts for a long time.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2020, 2 (17)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectKriminālprocesa likums-
dc.subjectadministratīvais process-
dc.subjectCivillikums-
dc.subjectCivilprocesa likums-
dc.subjecttiesības-
dc.subjectnauda-
dc.subjectdeponēto līdzekļu konti-
dc.subjectdrošības līdzekļi-
dc.subjectcriminal procedure-
dc.subjectcriminal procedure law-
dc.subjectadministrative procedure-
dc.subjectthe civil law-
dc.subjectcivil procedure law-
dc.subjectlaw-
dc.subjectmoney-
dc.subjectdeposited accounts-
dc.subjectsafety features-
dc.titleValsts kases kontos ilgstoši uzglabāti naudas atlikumi izbeigtajos kriminālprocesos-
dc.title.alternativeLong-term Stored Cash Balances in the Treasury Accounts in Terminated Criminal Proceedings-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.051-059-
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_05_Silinjsh_051-059.pdf193.09 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons