Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.019-030
Title: Sabiedrības tiesību uz izglītību un autora tiesību mijiedarbība
Other Titles: The Public Right to Education and the Interaction between the Rights of the Author
Authors: Vindele, Liene
Erdmanis, Rihards
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: izglītība;pamattiesības;autortiesības;autortiesību ierobežojumi;education;fundamental rights;copyright;exceptions
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 19.–30. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.019-030
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: Latvijas Republikas Satversmes 112. pants garantē ikvienas personas tiesības uz izglītību, līdz ar to valstij apņemoties nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Latvija ir pievienojusies dažādiem starptautiskiem tiesību aktiem, kuros ir ietverta izglītības nozīme. Izglītība kā pamattiesības ir noteikta arī divos galvenajos starptautiskos cilvēktiesību līgumos – Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. pantā, kā arī Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, 13. un 14. pantā norādot, ka izglītībai jābūt vērstai uz pilnīgu personības attīstību un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Nesen piedzīvotais pandēmijas laiks radikāli pārveidoja tradicionāli saprotamo izglītības procesu – no skolas sola pie datora mājās. Globālās veselības krīzes laikā gandrīz visas pasaules valstu skolas tika slēgtas, un, lai nodrošinātu akadēmisko nepārtrauktību, mācību process tika nodrošināts tiešsaistē. Līdz ar to gandrīz katras pasaules valsts izglītības sistēmā un tiesību jomā radās jautājums ne tikai par to, kā nodrošināt piekļuvi izglītībai, bet arī par to, vai globālās krīzes izraisītās izmaiņas izglītības nodrošināšanas procesā attaisno autordarbu izmantošanas ierobežojumus, kā ievērot mācību nolūkos izmantoto autordarbu aizsardzību, nepārkāpjot valstu autortiesību likumus, kā līdzsvarot tiesības uz izglītību un autortiesības.
Section 112 of the Constitution of the Republic of Latvia guarantees the right of any person to education, thereby ensuring, with the commitment of the State, the possibility of obtaining basic education and secondary education. Latvia has also joined diverse international legislation, which includes the importance of education. Education as a fundamental right is also enshrined in two major international human rights treaties, Article 26 of the UN Universal Declaration of Human Rights, as well as in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Articles 13 and 14, stating that education must be aimed at full personal development and must strengthen respect for human rights and fundamental freedoms. The recently experienced pandemic time has radically transformed the traditionally understandable educational process – from the school bench to the computer at home. During the global health crisis, nearly all schools in the world were closed and, in order to ensure academic continuity, the learning process was provided online, leading to challenges in the education system and rights of almost every country in the world, not only to ensure access to education, but also raised questions about whether the changes in the education process caused by the global crisis justify restrictions on the use of the Authors’ works to respect the protection of the Author’ works used for teaching purposes, without infringing national copyright laws, on how to balance these two rights – education and copyright.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.019-030
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_02_Vindele-Erdmanis_019-030.pdf223.06 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons